Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Допустимі рівні водної та вітрової ерозії

Ерозія і дефляція насамперед руйнують верхній, багатий на гумус та елементи живлення шар ґрунту, а в подальшому зазнають руйнування горизонти, що залягають нижче. Це призводить до зменшення глибини профілю ґрунту й різкого зниження родючості.

Руйнування орного шару відбувається дуже швидко, а для його відновлення потрібні сотні і тисячі років. Для змиву 18-сантиметрового шару опіщаненого важко суглинкового ґрунту (крутість схилу 10 %), зайнятого віковічним лісом, потрібно 5 млн. років; багаторічними травами – 3 225; культурами сівозміни – 70; бавовником – 32; паром – 15 років. Тому в агроценозах слід виключити прогресуюче руйнування ґрунту і створити умови для необмежено тривалого його використання. Для цього темпи втрат ґрунту не повинні перевищувати темпів його утворення.

Якщо з об'єктивних причин неможливо запобігти втратам ґрунту, то потрібно звести інтенсивність ерозії чи дефляції до гранично допустимої величини. Під гранично допустимою ерозією (ГДЕ) та дефляцією (ГДД) слід розуміти такі втрати ґрунту за рік, які можуть бути відновлені завдяки ґрунтоутворенню за цей же час. Ці величини можна визначити як норму ерозії і дефляції. ГДЕ та ГДД можуть мати різні значення для одного й того ж ґрунту, тому що швидкість культурного процесу ґрунтоутворення значною мірою залежить від діяльності людини, складу материнських порід, клімату та інших чинників.

Якщо 1000 років вважати необхідним періодом для відновлення гумусованого шару, ГДЕ для ґрунтів різного генезису (т/га) буде складати: дерново-підзолистих — 1; сірих та світло-сірих— 2; темно-сірих — 3; чорноземів вилугованих — 5; чорноземів типових — 6; чорноземів звичайних— 4; чорноземів південних і ґрунтів каштанових — 3. В умовах природних зон України ГДЕ для дерново-підзолистих і сірих опідзолених ґрунтів прийнято 2-3, для чорноземів 4-6 т/га.

Природний процес ґрунтоутворення відбувається на цілинних ґрунтах. В агроценозах з низькою культурою землеробства спостерігається зниження вмісту гумусу та глибини гумусового профілю ґрунту. В агроценозах з високою культурою землеробства процес ґрунтоутворення підсилюється. В природних умовах потрібно близько 300 років для творення шару ґрунту товщиною 25 мм, при правильному сільськогосподарському використанні ґрунту — лише 30 років.

Маса коренів, що залишається в середньо- та сильноеродованому ґрунті після збирання врожаю менша відповідно на 27 і 52 % у порівнянні з нееродованим ґрунтом – можливості для накопичення гумусу в еродованих ґрунтах менші, ніж в нееродованих.

Для встановлення ГДД важливо знати, скільки часу потрібно для того, щоб внаслідок культурного ґрунтоутворення відбулася регенерація ґрунту. За 300-400 років морфологія профілю нормально розвинутих ґрунтів істотно не змінюється. Отже, добитися збільшення потужності дефльованих ґрунтів дуже важко, а ймовірно, що і неможливо.

Що стосується відновлення втраченої в процесі дефляції родючості ґрунту, то це завдання можна вирішити. За досить короткий час (5-10 років) можна збагатити оброблюваний шар ґрунту органічною речовиною, азотом, фосфором та іншими елементами живлення рослин за допомогою меліоративних заходів і застосування досить високих норм органічних і мінеральних добрив.

ГДД для чорноземів типових становить 3 т/га за рік, чорноземів звичайних та південних — 2,5, темно-каштанових ґрунтів — 2 т/га за рік. Ці величини прийнято як вихідні для діагностики дефльованих ґрунтів, оскільки втрати дрібнозему, що накопичується біля механічних перепон, настільки незначні, що їх важко помітити.

Оскільки дефляція — процес періодичний, величина ГДД для районів з різною частотою пилових бур не є однаковою. Для районів з повторюваністю пилових бур раз на 1-3 роки ГДД на чорноземах звичайних становить 2,5-7,5 т/га за рік.

Зазначимо, що підходи дослідників щодо визначення ГДЕ і ГДД й кількісних значень цих величин різні, але всі дотримуються думки, що ступінь прояву водної ерозії та дефляції не повинна перевищувати швидкості культурного ґрунтоутворення. А це потребує застосування на еродованих і дефльованих ґрунтах всього комплексу сучасних протиерозійних заходів.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:472

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.