Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Породу тварин

Оформлення права на сорт рослин,

Суб’єкти права на сорт рослин, породу тварин

 

Суб'єктами прав на сорт рослин, породу тварин є їхні безпосередні творці (автори), власники виключних прав на їхнє використання (патентовласники), спадкоємці та правонаступники.

Згідно з чинним українським законодавством авторами сорту рослин, породи тварин можуть бути тільки фізичні особи, завдяки творчій праці яких виведено, створено або виявлено сорт рослин, породу тварин.

Сорт рослин, породу тварин переважно створюють кілька авторів, а іноді й цілий колектив. Усіх цих осіб визнаватимуть співавторами. Тільки осіб, які зробили творчий внесок у створення відповідного об'єкта, можна визнати співавторами. При цьому ступінь участі таких осіб у створенні об'єкта не враховують, тобто не можна ділити співавторів на різні категорії.

Якщо сорт рослин, породу тварин створено в порядку виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця, суб'єктом права на сорт рослин, породу тварин стає роботодавець, якщо договір між ним і автором не передбачає інше.

У разі смерті селекціонера або його патентовласника права на сорт рослин, породу тварин переходять до спадкоємців. За спадкового правонаступництва спадкоємці стають власниками прав, які не пов'язані нерозривно з особою автора і можуть переходити до інших осіб.

Права на використання сорту рослин, породи тварин підтверджує патент. Патент видають заявникові, і він стає патентовласником. Заявниками можуть бути і кілька осіб, проте патент буде виданий на ім'я тільки одного заявника (зазначеного в заяві першим). Це не позбавляє решту заявників права на сорт рослин, породу тварин, вони використовуватимуть це право спільно, відповідно до угоди між ними.

 

 

Порядок оформлення прав на сорт рослин, породу тварин у своїх основних рисах збігається з порядком оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші об'єкти інтелектуальної власності, які потребують спеціальної державної реєстрації.

Право на подання заявки має сам селекціонер, його роботодавець або інший правонаступник. Заява може бути подана зазначеними особами особисто або через спеціального посередника, який відповідно до повноважень, що ґрунтуються на довіреності, веде справи, пов'язані з одержанням патенту.

Заявка на видачу патенту має стосуватися тільки одного сорту рослин або породи тварин і включати документи, визначені законом.

За подання заявки сплачують збір. Документ про сплату збору має надійти до установи разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подання заявки. Цей строк може бути продовжений до 6 місяців за умови сплати відповідного збору.

Формальну експертизу заявки проводять із метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені законом і розробленим установою на його основі правилам складання та подання заявки.

Під час проведення формальної експертизи:

• визначають дату подання заявки;

• перевіряють відповідність складу документів заявки визначеним умовам;

• порівнюють заявку з поданою заявником копією попередньої заявки, якщо таку подавали до компетентного органу держави-учасника, і встановлюють дату пріоритету;

• встановлюють факт сплати збору за подання заявки.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту рослин або породи тварин і прав на них.

Кваліфікаційну експертизу проводять за клопотанням заявника і за умови сплати ним відповідного збору.

Експертиза сорту рослин або породи тварин виявляє новизну, а також вирізняльність, однорідність і стабільність.

Державну реєстрацію сорту, породи здійснюють на підставі винесеного рішення про державну реєстрацію шляхом внесення до Реєстру сортів або Реєстру порід відомостей, встановлених законом. Положенням про Реєстр сортів та Положенням про Реєстр порід, і за умови сплати відповідного збору.

 

7.4.4 Права авторів сорту рослин, породи тварин і патентовласників

 

Відповідно до ст. 485 ЦК право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становить:

• особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

• майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом;

• майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Відповідно до ст. 487 ЦК майновими правами на сорт рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

• право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні;

• виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать власнику патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Систему суб'єктивних цивільних прав селекціонерів утворюють три групи прав:

• права, що виникають у зв'язку зі створенням сорту рослин, породи тварин;

• права, що виникають у зв'язку з офіційним визнанням сорту рослин, породи тварин охороноздатними;

• права, що виникають у зв'язку з використанням сорту рослин, породи тварин.

До прав, пов'язаних зі створенням сорту рослин, породи тварин, належать:

• право на охорону авторських прав селекціонерів, що виникає від моменту творчого вирішення селекційного завдання;

• право на подання заявки на видачу патенту на сорт рослин, породу тварин.

Автор сорту рослин, породи тварин може передати своє право іншій особі або оформити заявку на своє ім'я. Якщо сорт рослин, породу тварин виведено, створено або виявлено при виконанні службового завдання або службового обов'язку, право на подання заявки на видачу патенту належить роботодавцеві, якщо договір між селекціонером і роботодавцем не передбачає інше.

До прав, пов'язаних з офіційним визнанням сорту рослин, породи тварин охороноздатними, належать:

право авторства на сорт рослин, породу тварин. Це право має особистий, абсолютний і виключний характер. Право авторства належить тільки самому селекціонеру і не переходить до будь-кого в порядку правонаступництва;

право на авторське ім'я, що надає селекціонеру можливість вимагати, щоб його ім'я як творця сорту рослин, породи тварин зазначали у всіх публікаціях і офіційній документації щодо цього об'єкта, а також щоб його ім'я при цьому не спотворювали;

право на присвоєння сорту рослин, породі тварин імені автора або спеціальної назви.

До прав, пов'язаних із використанням сорту рослин, породи тварин, належить право автора на одержання винагороди від патентовласника, якщо виявлені або створені сорт рослин, породу тварин фактично використовує патентовласник або інші особи, які останніми отримали це право.

До основних прав патентовласника на сорт рослин, породу тварин належать такі:

право на використання, що полягає у виключній можливості правовласника на свій розсуд виготовляти, відтворювати, доводити до посівних кондицій для подальшого розмноження, вивозити з території України і ввозити на неї, пропонувати до продажу, продавати селекційне досягнення всіма дозволеними способами, засобами, а також здійснювати його збереження з цією метою. До змісту зазначеного права входить можливість забороняти вчинення подібних дій іншим особам без відповідного дозволу патентовласника;

право на відчуження патенту іншій особі. Відчуження патентних прав може мати будь-яку з допустимих законом договірних форм, зокрема, оформлятися договорами купівлі-продажу, безоплатної передачі, міни тощо. Умовою дійсності договору про відчуження патентних прав є його реєстрація в установі;

право на надання дозволів на використання селекційного досягнення реалізують шляхом видачі ліцензій, які можуть мати виключний або невиключний характер, а також бути відкритими або примусовими.

Права патентовласника супроводжуються і певними зобов'язаннями. Патентовласник зобов'язаний:

підтримувати сорт, породу протягом строку дії патенту таким чином, щоб зберігалися ознаки, зазначені в описах сорту, породи, складених на дати реєстрації їх в установі. Патентовласник також повинен за запитом установи надіслати насіння сорту або племінний матеріал для проведення контрольних випробувань і надавати можливість здійснювати інспекції на місці.

сплачувати збори у встановлених випадках, включаючи збори за підтримання чинності патенту;

виплачувати винагороду автору сорту рослин, породи тварин;

надавати за плату і на прийнятних для себе умовах насіння сорту, племінний матеріал породи в кількості, достатній для використання, власникові примусової ліцензії.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» внесені до Реєстру заявок відомості про сорт, заявлений із метою набуття майнового права власника сорту, дають заявнику право на тимчасову правову охорону в межах наданого із заявкою опису сорту від дати подання заявки.

Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за збитки, завдані йому після публікації відомостей про заявку особою, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку внесено до Реєстру заявок. Зазначену компенсацію заявник може одержати тільки після одержання ним патенту.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:652

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.