Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Метод. Метод визначення митної вартості на основі розрахунку вартості (на основі віднімання).

Дозво­ляється зміна послідовності застосування методу 4 і методу 5 за міжнародними нормами ГАТТ.

Сутність 4 методу: митна оцінка базується на ціні, за якою ввезе­ні (оцінювані) або ідентичні, або подібні товари були продані найбільшою агрегованою партією на території України в не­змінному стані, не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних товарів, а учасник угоди не є взаємозалежною з продавцем особою.

Умови продажу для використання ціни продажу на внутрішньо­му ринку оцінюваних, ідентичних, або подібних товарів як основи для визначення митної вартості:

а) товари повинні бути продані в країні в незмінному стані, тобто у тому ж стані, в якому вони були завезені;

б) ввезені (оцінювані) або ідентичні, або подібні товари по­винні продаватися одночасно з ввезенням оцінюваних товарів або під час, достатньо близький до часу ввезення оцінюваних товарів. Припускається використовувати дані про продаж, що відбулася не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних то­варів;

в) у разі відсутності випадків продажу ввезених (оцінюваних), ідентичних або подібних товарів у такому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення, покупець може, при дотриманні установлених вимог, використовувати ціну одиниці товару, що пройшла переробку, з проведенням відповідного коригування на вартість, додану в процесі переробки. Покупцеві при цьому буде потрібно підтвердити (обгрунтува­ти) митному органу слушність зробленого їм коригування;

г) покупець не повинен прямо або побічно поставляти продав­цю безплатно або за зниженою ціною товари або послуги, вико­ристані для виробництва і продажу для ввезення в країну імпор­тованих товарів;

д) перший покупець завезених товарів на внутрішньому ринку не повинен бути пов'язаний з продавцем (імпортером оцінюва­них, ідентичних або-подібних товарів).

Товар не змінив свій стан - зроб­лені операції по видаленню іноземних пакувальних матеріалів, консервантів, а також проста переупаковка товарів для внутріш­нього ринку. Такі природні зміни, як усушка товару, його випазовування (для рідин) також розглядається як зберігання товаром незмінного стану.

Змі­нюють стан завезеного товару опе­рації виробничого характеру (включаючи складання), а також по­дальше опрацювання товарів.

Умови, за яких митна вартість визначається на основі віднімання:

а) якщо оцінювані товари ідентичні чи подібні і продаватиму­ся на території України;

б) експортер та імпортер не є взаємопов'язаними особами;

в) за основу береться ціна одиниці товару, що продається най­більшою партією на території України не пізніше, ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються.

Митна вартість на основі «віднімання»:

МВ = ЦІ- (ВК + НП + ВП + СМП + ВД),

де ЦІ— ціна одиниці товару;

ВК— витрати на комісійні винагороди;

НП—звичайні надбавки на прибуток;

ВП — загальні витрати у зв'язку з продажем на митній тери­торії України товарів того ж класу;

СМП— сума митних платежів, що підлягає сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням товару;

ВД— витрати на навантаження, розвантаження, транспорту­вання і страхування, понесені в Україні.

Най­більша агрегована кількість одиниць товару - найбільша загальна кількість одиниць товару, проданих за однією ціною.

Якщо відсутні випадки продажу оцінюваних, ідентичних або подібних товарів у незмінному стані, на про­хання декларанта може використовуватися ціна одиниці то­вару, що піддався обробці. В даному випадку, крім витрат, перелічених вище, з ціни оброблених товарів не­обхідно відняти вартість обробки після ввезення.

Метод 4 не може бути використаний:

- до товарів, що піддалися обробці в тому випадку, якщо в результаті опрацювання після ввезення товари втра­тили свої властивості.

- якщо завезений товар після опрацювання не втратив своїх якостей, але складає дуже незначну частину кінцевого продукту.

Не включаються при обчисленні митної вартос­ті на основі внутрішньої ціни ті елементи, що характерні тільки для внутрішнього ринку, тобто ті витрати, що зроблені після ввезення даних товарів на територію України:

а) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбав­ки на прибуток і загальні витрати в зв'язку з продажем в Україні іввезених товарів того ж класу і виду;

б) суми ввізних мит, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні в зв'язку з ввезенням і (або) прода­жем товарів;

в) звичайні витрати, понесені в Україні, із транспортування, страхування, навантажувальні і розвантажувальні роботи:

г) вартість, додану в результаті складання або подальшої пе­реробки, у разі якщо це необхідно.

В основі методу 4 лежить вибір ціни, за якою ввезені товари продаються в Україні. Міжнародні норми, так і вітчизняне законодавство передбачають можливість викори­стання в рамках даного методу цін продажів на ринку України ідентичних або подібних товарів.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:553

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.