Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ЗЕД.

ВПЛИВ ЗЕД НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ.

МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗЕД

Тема 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

 

План заняття:

1.1. Функції ЗЕД.

1.2 Вплив ЗЕД на національну економіку.

1.3 Сутність, причини розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

1.4 Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

1.5 Поняття суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

1.6 Основні напрями, види та форми зовнішньоекономічних зв’язків.

 

1.1. ФУНКЦІЇ ЗЕД:

- організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці в їх ма­теріальній та вартісній формах;

- міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;

- організація міжнародного грошового обігу.

Соціально-економічна сутність ЗЕД виявляється у її значенні для:

1) розвитку національної економіки, у вирішенні завдань внутрішньої та зовнішньої політики.

ЗЕД в усіх країнах, в т. ч. в Україні, спрямова­на на:

- сприяння вирівнюванню темпів економічного розвитку;

- реалізацію переваг міжнародного поділу праці, що сприяє зростанню ефективності національних економік.

- порівнянність витрат виробництва на національному та
світовому рівнях.

2) підприємств полягає в можливості одержувати валютну виручку від експорту, підвищувати технічний рівень виробництва (за рахунок імпорту, більш ефективної техніки та технологій), виробляти конкурентос­проможну продукцію. З приводу забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства в довгостроковому періоді актуальним стає утримання наявних ринкових позицій та пошук нових можливостей, що сприятиме розширенню зовнішніх ринків збуту та зростанню економічної ефективності.

 

Зовнішньоекономічна діяльність(ЗЕД) - діяльність суб'єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб'єктів господарської діяльності (іноземних підприємств), яка заснована на взаємовідносинах і здійснюється або на території України, або за її межами (Закон України «Про ЗЕД» N 959-XII від 16 квітня 1991 р.).

ЗЕД підприємств ототожнюють, передусім, зі здійсненням експортних та імпортних торговельних операцій, адже на такі операції припадає майже 80% усіх здійснюваних у ЗЕД операцій.

Чинники,що впливають на обсяги українського експорту та імпорту:

1) внутрішньоекономічні - структура національної економіки, продуктивність праці, забезпеченість ресурсами тощо;

2) зовнішньоекономічні - кон'юнктура на світових ринках, конкурентоспроможність продукції на міжнародному рівні, тенденції розвитку світового господарства);

3) політичні -характер політичних відносин з тими або іншими торговельними партнерами, участь у двосторонніх та багатосторонніх угодах, в інтеграційних угрупованнях тощо.

Мотиви,які спонукають українські підприємстваекспортуватипродукцію:

Ÿ прагнення до підвищення прибутковості реалізації даної продукції у порівнянні з прибутковістю її реалізації на внутрішньому ринку;

Ÿ забезпечення необхідного обсягу валютних надходжень для імпорту обладнання, сировини, напівфабрикатів, інших ресурсів, які відсутні на внутрішньому ринку або якість вітчизняних аналогів яких не задовольняє виробничим потребам;

Ÿ оптимізація оподаткування (ст. 195 Податкового кодексу України передбачено оподаткування ПДВ за нульовою ставкою товарів, що експортуються);

Ÿ залучення до процесу виробництва потужностей, які вивільнилися внаслідок обмеженості внутрішнього ринку;

Ÿ намагання розширити коло споживачів продукції, номенклатуру продукції, що виробляється, за рахунок опанування закордонних ринків;

Ÿ використання усталених збутових зв'язків з іноземними партнерами, що скорочує ризик неплатежів та порушення умов експортного контракту.

Імпортна діяльністьпідприємств зумовлена такими причинами:

Ÿ потреба в сировині та матеріалах, запаси яких в країні недостатні або відсутні;

Ÿ потреба в напівфабрикатах та готових виробах, виготовлення яких на вітчизняних підприємствах є технологічно неможливим або купівля яких на внутрішньому ринку є невигідною;

Ÿ технічна модернізація виробництва з використанням новітнього обладнання, яке не виробляється в країні;

Ÿ низька конкурентоспроможність вітчизняних аналогів імпортних товарів;

Ÿ використання усталених зв'язків з іноземними постачальниками, що скорочує ризик недобросовісної поставки товару та порушення умов імпортного контракту.

1.4 ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД,якими керуються суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності:

1. Принцип суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД полягає у:

- виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

- обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

2. Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва полягає у:

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

- обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

- виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

3. Принцип юридичної рівності і недискримінації полягає у:

- рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД, незалежно від форм власності, в т.ч. держави, при здійсненні ЗЕД;

- забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів ЗЕД, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

- неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких і ї суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

4. Принцип верховенства закону полягає у:

- регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

5. Принцип захисту інтересів суб'єктів ЗЕД полягає у тому, що Україна як держава:

- забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;

- здійснює рівний захист всіх суб'єктів ЗЕД України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

- здійснює захист державних інтересів України як на її територіі, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

6. Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:367

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.