Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Склад витрат

Об’єкт оподаткування.

Платники податку.

Порядок оподаткування прибутку

Прибуток, що визначається зменшенням сум доходів на собівартість та інші витрати.

 

Чинний порядок оподаткування прибутку підприємств регламентується ІІІ Розділом Податкового кодексу України. Слід зазначити, що суттєвих змін набули не тільки порядок визначення бази оподаткування, але й нарахування амортизаційних відрахувань, а також зменшення ставок оподаткування.

Необхідно відмітити, що такі зміни повинні позитивно вплинути на фінансові результати підприємства, а також наблизити бухгалтерський облік до податкового.

 

Платниками податку з числа резидентів є:

суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту;

підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню.

Платниками податку з числа нерезидентів є юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України.

 

  ПРИБУТОК = ДОХІД – СОБІВАРТІСТЬ – ІНШІ ВИТРАТИ

 


Доходи складаються з:

- доходу від операційної діяльності

- інших доходів.

Дохід від операційної діяльності - дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

Інші доходи включають:

- доходи у вигляді дивідендів,

- доходи від операцій оренди/лізингу,

- суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані

- вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;

- суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

витрат операційної діяльності:

інших витрат.

Витрати операційної діяльності включаютьсобівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка а саме:

а) прямих матеріальних витрат;

б) прямих витрат на оплату праці;

в) амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

г) загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

д) вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

е) інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

До складу інших витрат включаються:

загальновиробничі витрати:

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, та медичне страхування працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, медичне страхування робітників та працівників апарату управління виробництвом відповідно до законодавства; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

и) інші загальновиробничі витрати

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:455

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.