Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Функції, принципи і методи управління фізкультурно-спортивними організаціями

Управління фізичною культурою і спортом є системою конкретних форм і методів свідомої діяльності, направленої на забезпечення ефективного функціонування і планомірного розвитку галузі в цілях повного задоволення потреб громадян у фізкультурному вдосконаленні.

Основні поняття предмету

Управління як апарат або орган

Управління часто асоціюється з апаратом управління як специфічним органом фізкультурно-спортивної організації. Під час відсутності такого апарата організація як цілісне утворення існувати, а тим більше ефективно функціонувати, як правило, не може. Важливим є не тільки наявністю апарату управління, але і його структурний склад, характер зв'язків між ланками й елементами структури управління, ступінь централізації і децентралізації, повноваження і відповідальність працівників, що займають різні посади в апараті, і т.д.

Основними елементами школи науки управління є поглиблене розуміння складних управлінських проблем за допомогою розробки та застосування моделей.

Фізична культура і спорт відносяться до сфери соціального життя, будучи невід'ємним елементом нематеріального виробництва. У зв'язку з цим, для організації діяльності фізкультурно-спортивних структур і осіб задіяних в цьому, правомочність використання поняття «управління», яке не викликає сумніву.

Управління -систематичний, цілеспрямований вплив на систему, її компоненти, з метою підвищення ефективності їх функціонування.

Управліннясистемна доцільна діяльність суб'єкта, який керує, що здійснюється шляхом владної дії на соціальні чинники виробництва і спрямована на збереження і оптимізацію структури і функціонування виробничого об'єкту заради підвищення його ефективної продуктивності.

Управління (соціальне) охоплює різні сфери, рівні і структури суспільного устрою – сім'ї і держави, виробничої галузі, освітніх закладів, суспільних, в тому числі спортивних, фізкультурних і туристських організацій, а також самодіяльних творчих колективів.

Під управлінням в такому випадку розуміють систематичний вплив суб'єкта управлінськоїдіяльності (однієї людини, групи осіб або спеціально створеного органу) на соціальний об'єкт яким може виступати суспільство в цілому або його окрема сфера (наприклад соціальна або економічна), окрема установа, організація, спортивний клуб і т.ін., з тим, щоби забезпечити цілісність, нормальне продуктивне функціонування, динамічну рівновагуз навколишнім середовищем, виконання статутної місії і досягнення поставленої мети.

Поняття організаціяможе розглядатися в аспекті даного питання двояко: а) це об'єднання людей з єдиними цільовими функціями; б) це керована дія. Система – це щось ціле, що складається з взаємозв'язаних і взаємозалежних частин. Будь-яка система має дві основні змістовні характеристики. По-перше, цілісність: тобто сукупність конкретних, з властивими тільки ним властивостями і характером взаємозв'язаних частин. По-друге, подільність:

Система – організоване складне ціле, сукупність або комбінація частин (компонентів), що знаходяться у взаємозв'язку та об'єднанні єдиною метою діяльності. Існує багато різновидностей систем, в тому числі - соціальні, до яких належить фізична культура. Соціальні системи - групи людей, що певний час знаходяться у безпосередньому контакті; організації з чітко оформленою соціальною структурою, етнічні або національні об'єднання, держави або групи взаємопов'язаних держав тощо.

Система складається з підсистем, які володіють системними властивостями, але на нижчому рівні. Система управління фізичною культурою і спортом – це система, в якій реалізуються функції управління. Отже, організація фізичної культури і спорту – це процес систематизованої діяльності всіх взаємозалежних надсистем і підсистем управління, об'єктів і суб'єктів галузі. Суб'єктами виступають перш за все державні і суспільні органи виконавчої влади і органи управління фізичною культурою і спортом України.

Об'єктами, в даному випадку, виступатимуть фізкультурно-спортивні організації різного рівня і характеру. Взаємодія між суб'єктами і об'єктами в організації фізичної культури і спорту може бути «пряме» (дія керівника, тренера і так далі) і «непряме» (урядові рішення).

Функція, в перекладі з латинського, позначає діяльність. У сфері управління вона розуміється як конкретний обов'язок, круг діяльності, призначення.

Функції управління - відносно обособлені дії, що відображають напрямок або стадію управлінської діяльності та складають її зміст. В сфері фізичної культури має місце виконання основних та специфічних функцій управління.

Цілі - це конкретний очікуваний результат або кінцевий стан організації. Вони визначаються у процесі планування діяльності всієї організації, на рівні різних підрозділів і служб. Процес формування цілей є дієвим механізмом координації, тому що він дає працівникам (персоналу) можливість усвідомити на що вони повинні спрямовувати свої дії.

Функції управління бувають:

а) основними або загальними, тобто властиві всім управлінським суб'єктам незалежно від їх профілю;

б) специфічними або професійними;

в) керівництво.

До основних функцій управління відносяться:

- підготовка і ухвалення управлінського рішення (визначення мети управління, планування діяльності, формулювання рішення);

- організація виконання запланованої діяльності, практичне вирішення поставлених завдань (вибір оптимальних форм і методів, призначення термінів виконання, виділення необхідних ресурсів, облік реальних умов і можливостей, чітке визначення має рацію і обов'язків виконавців і так далі);

- регулювання виконавчої діяльності(взаємини виконавців з навколишнім середовищем, дії суб'єктів, узгодження виробничих операцій);

- оцінка виконаної роботи за запланованими оздоровчими, соціальними, економічними показниками.

Специфічними функціями називаються функції органів управління. Вони визначаються цілями і призначенням керованої системи. У галузі «Фізична культура і спорт» специфічними функціями є:

- фізичне виховання населення, допомога в створенні фізкультурних організацій, впровадження прогресивних форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи і т.д.;

- розвиток спорту, діяльність спортивних клубів, федерацій, шкіл;

- управління матеріально-технічним забезпеченням фізичної культури і спорту;

- управління розвитком науки про фізичне виховання і спорт;

- програмно-методичне забезпечення;

- управління підготовкою і підвищенням кваліфікації фізкультурних кадрів;

- проведення спортивних заходів;

- координація будівництва спортивних об'єктів;

- пропаганда фізичної культури і спорту;

- представництво місцевих спортивних організацій у вищестоящих органах управління;

- розвиток міжнародних спортивних зв'язків.

До функцій керівництва відносяться види необхідної діяльності керівників.

У теорії управління під терміном принцип (лат.- підстава) розуміється обов'язкова умова. Слід виділити наступні загальні принципи ефективного управління фізичною культурою і спортом в Україні:

- компетентність в управлінській сфері;

- володіння методами управління;

- знання мети управління;

- здібність керованого об'єкту до зміни свого стану;

- наявність реальних можливостей для практичного здійснення управлінської діяльності.

Окрім загальних принципів, на сьогоднішньому етапі управлінської діяльності можна виділити і приватні принципи:

- принцип партійності (тоталітарна держава);

- принцип корпоративності (підприємницькі об'єднання);

- принцип поєднання інтересів особи, суспільства, колективу (держава з розвиненою ринковою економікою);

- принцип більшості;

- принцип єдиноначальності (армія);

- територіально-галузевий принцип (професійні відомства = державні органи);

- принцип рівного представництва.

Методи управління. Метод, в перекладі з грецького, означає прийом або спосіб пізнання. У управлінні фізичною культурою і спортом розрізняється чотири види методів: організаційно-розпорядливі, соціально-психологічні, організаційно-педагогічні, економічні.

Організаційно-розпорядливі методи управління базуються на законах організації спільної діяльності людей, встановленні певного порядку взаємодії між ними.

Можна розрізнити 3 групи організаційно-розпорядливих методів.

Перша група – організаційно-стимулюючі. З їх допомогою встановлюються довготривалі зв'язки в системах управління між людьми і групами. При цьому визначаються штати і структура організації, затверджуються положення про виконавців, регламентуються дії керованих об'єктів, вибираються концепції управління (положення про фізкультурно-спортивні заходи, статути спортивних організацій, єдина спортивна класифікація і так далі).

Друга група – розпорядливі методи. Вони забезпечують оперативне управління людьми і організаціями. До розпорядливих методів відносяться укладення договорів і угод, віддача розпоряджень, ухвалення наказів, обов'язкових для керованих об'єктів.

Третя група – дисциплінарні методи. До них відносяться догани, попередження, зауваження, пониження на посаді, усунення від роботи і інші санкції, необхідні для підтримки стабільності, організаційних зв'язків і відносин в керованих організаціях, їх відповідальності за своєчасність, якість, правильність роботи.

Соціально-психологічними методами управління є способи дії на соціальні і психологічні інтереси організацій і їх персоналу. Ці методи декілька умовно можна розділити на соціальних і психологічних. Соціальні методи направлені на:

а) підвищення активності підлеглих (копіювання лідерів, встановлення стандартів зразкової поведінки);

б) підтримка спадкоємності (конкурси майстерності, свята спортивних шкіл, таборів, завершення ділових операцій і ін.);

в) моральне стимулювання – похвала, поздоровлення, книга шани;

г) соціальне нормування (етикет і норми відносин, визначення розпорядку);

д) соціальне планування, направлене на поліпшення умов праці, побуту, відпочинку, підвищення кваліфікації.

Психологічні методи пов'язані з гуманізацією праці. Вони включають ліквідацію монотонності трудової діяльності, оптимальне колірне розфарбовування устаткування і робочого приміщення, трансляцію спеціальної музики, гігієну робочих місць і їх комфортність і тому подібне До психологічних методів відносяться:

- спонука до активності (заохочення творчості, ініціативи, самостійності);

- задоволення професійних інтересів;

- комплектування груп по психологічній сумісності;

- професійний відбір за здібностями і можливостям;

- встановлення хороших взаємин між керівниками.

Механізм використання соціально-психологічних методів включає проведення соціологічних досліджень.

Організаційно-педагогічні методи управління (ОПМ) – це методи, основою яких є виховання і навчання. Суть ОПМ – спонука об'єктів управління (підлеглих, виконавців) до активної, творчої участі в діяльності підприємства, фірми, організації, установи. сприяння повному розкриттю їх трудового потенціалу, а також раціональна форма організації їх роботи. В області управління фізичною культурою і спортом можуть застосовуватися наступні ОПМ:

- колективний пошук вирішень проблеми (оптимальні варіанти, «мозкова атака»);

- облік особових особливостей. Цей метод припускає інформованість керівника про здібності, інтереси, стані здоров'я підлеглих і розподіл виробничих функцій. Цей метод особливо важливий при створенні суспільних органів управління (комітети, комісії і тому подібне);

- інструктаж. Полягає в своєчасному повідомленні виконавців умов, завдань і правил, необхідних для якісного виконання дорученої роботи. Інструктаж проводиться у формі індивідуального напуття, спеціальних письмових інструкцій, запитальників і пам'яток. Він широко використовується в управлінні учбово-тренувальним процесом

- наочна орієнтація. Використання цього методу вимагає підготовки графічної або об'ємної допомоги, схем, креслень, моделей, що пояснюють взаємозв'язки, порядок, динаміку і результативність діяльності. Прикладом застосування наочної орієнтації можуть бути особиста картка спортсмена, методичні буклети.

- сценарне планування. Це послідовний опис основних операцій і елементів діяльності з технічними і методичними роз'ясненнями. Прикладом сценарного плану є розробка положення про змагання, сценаріїв оперативно-видовищних уявлень, оперативних робочих планів і ін.

до економічних методів управління відносяться методи, в яких як інструменти управління виступають матеріальні цінності: гроші, валюта, ресурси, сировина. У сфері управління фізкультурним рухом можна виділити 3 напрями економічної дії:

- фінансування. Фінансування за рахунок республіканських і місцевих бюджетів. на здійснення конкретних програм, фізкультурним організаціям можуть виділятися субсидії і дотації. До цього ж напряму можна віднести різного роду пільги (звільнення спонсорів від податків на суми, що виділяються на спорт) і матеріальні заохочення.

- економічні санкції, які здійснюються відповідними державними органами (Держкомспорт, екологічний контроль і ін.) у вигляді штрафів, припинення кредитування, підвищення процентних ставок по позиках, а також шляхом видання відповідних наказів і інструкцій.

- регламентація витрат і витрат здійснюється відомчими управлінськими органами з метою впорядкування фінансової діяльності і підвищення фінансової дисципліни. Регламентація проводиться шляхом нормування грошових, валютних і ресурсних фондів, постатейного фінансування з визначенням нормативів (оплати суддів, витрати на живлення членів збірних команд і тому подібне).

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:1274

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.