Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів України про працю.

2. Закон України «Про оплату праці».

3. Закони України «Про зайнятість населення».

4. Агамирова Е. В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе: Практикум. - М.: Дашков и Ко, 2007.

5. Васильченко В.С. Управління трудовим потенціалом/В. С.Васильченко, А. М.Гриненко, О. А Грішнова., Л. П. Керб. - Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.

6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала/ В.Р.Веснин. — М.: Юристъ, 2001.

7. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу/ С.П. Гаврилюк. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.

8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини/
О.А. Грішнова. — К., 2009.

9. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Уч. пособие/
М.А. Жукова. – М.: КНОРУС, 2006.

10. Завіновська Г. Т. Економіка праці/ Г. Т. Завіновська. . — К., 2010.

11. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

12. Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

13. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала./Як Фитц-енц, под. ред.. В.И.Ярных.- М.:Вершина, 2006.

14. Саак А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. пособие/ А.Э. Саак, Ю. А.Пшеничных. — СПб.: Питер, 2007.

15. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекцій/
В.П. Сладкевич. — К.: МАУП, 2001.

16. Управление персоналом организации/ Под. ред. Кибанова А. Я. и др. – М: Инфра-М, 2001.

17. Хомутник Н.В. Методи оцінювання персоналу підприємства/
Н.В. Хомутник, Р.Д. Бала. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080

18. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник / Г. В. Щекин. – К:МАУП, 1999.

19. Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Монографія /
Г. В. Щекин.- К.: МАУП, 2000.

20. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: учебно-методич. пособие. / Г. В. Щекин. – К.:МАУП, 2002.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

АЛЕКСАНДРОВАСвітлана Анатоліївна

 

Конспект лекцій

з дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

(для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 6.0306010 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»)

 

Відповідальний за випуск Л. В. Оболенцева

 

За авторською редакцією

 

Комп’ютерне верстання: І. В. Волосожарова

 

План 2013, поз. 119 Л

Підп. до друку Формат 60х84/16
Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 4,7
Зам. № Тираж 50 пр.

 

 

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет міського господарства ім.. О.М. Бекетова,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

 

       
   
 
 

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:600

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.