Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Значення „людського фактора” в організації

Тема 3. Персонал організації як об’єкт управління

1. Значення „людського фактора” в організації.

2. Персонал організації, його склад і структура.

3. Регламентація професійних функцій працівника.

4. Умови праці і фактори їх формування. Охорона і безпека праці.

5. Етика ділових відносин.

Основним завданням в управлінні людськими ресурсами є най­більш ефективне використання здібностей співробітників відповідно до цілей підприємства й суспільства. При цьому має бути забезпечене збереження здоров'я кожної людини і встановлені відносини конструктивного співробітництва між членами колективу й різними соціальними групами.

Значення людського фактора в організації варто розглядати в декількох аспектах:

1. Кількісний: прямі й непрямі витрати, що охоплюють заробітну
плату, засоби на підготовку й маркетинг персоналу, облаштова-
ність робочого місця і його постійне вдосконалення тощо.

2. Якісний: пошук людьми постійної роботи, підвищення профе­сійного й культурного рівня найманих працівників, оцінка ни­ми можливостей службового зростання тощо.

3. Стратегічний: турбота керівництва про постійне підвищення
кваліфікації працівників, усвідомлення значення людського фактора як елемента конкурентноздатність

Основу концепції управління персоналом організації нині становить особистість працівника, роль якого весь час зростає, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати й спрямовувати відповідно до завдань, які стоять пе­ред організацією.

Зміни в економічній і політичній системах у нашій країні надають широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, сталості її існування, вносять суттєвий рівень невизначеності в життя практично кожної людини. Менеджмент персоналу в такій ситуації набуває особливого значення, оскільки дає змогу реалізувати, узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, урахування фактора особистості в побудові системи управління персоналом організації. Можна виділити
три фактори, які впливають на людей в організації:

ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу — це
відносини органів влади й підлеглих, тиск на людину зверху за до­помогою примусу, контролю за розподілом матеріальних благ;

- культура, тобто вироблені суспільством, організацією, групою
людей загальні цінності, соціальні норми, установки поведінки,
які регламентують дії особистості, спонукають індивіда пово­дитися так, а не інакше без видимого примусу

- ринок — мережа рівноправних відносин, заснованих на купівлі-продажу продукції і послуг, відносинах власності, рівновазі

інтересів продавця й покупця.

Ці фактори впливу досить складні і на практиці реалізуються рідко. Той фактор, який має перевагу, і визначає економічну ситуа­цію в організації.

При переході до ринку відбувається повільний відхід від ієрар­хічного управління, жорсткої системи адміністративного впливу до ринкових відносин, відносин власності, заснованих на економічних методах. Тому необхідні принципово нові підходи до встановлення пріоритету цінностей. Головний компонент всередині організації — працівники, а за її межами — споживачі продукції. Необхідно по­вернути свідомість працюючого до споживача, а не до керівника; до прибутку, а не до марнотратства; до ініціативи, а не до бездум­ного виконання. Отже, ієрархія відійде на другий план, поступаючись місцем культурі й ринку.

Діяльність будь-якої організації залежить від конкретних людей. Люди визначають придатність оснащення і технології, вста­новлюють для себе обсяг функцій, обов'язкових для виконання, пристосовують під свої можливості структуру організації. Тому люди є центральним і головним елементом у будь-якій системі управ­ління та в будь-якій виробничій системі.

Людина в організації (виробничій системі) виконує роль керівника (суб'єкта управління) і виконавця (об'єкта управління).
Працівники організації виступають об'єктом управління, оскільки вони є продуктивною силою, головною складовою частиною будь - якого виробничого процесу. Тому планування, формування, розподіл, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів на виробництві складає основу менеджменту персоналу і з цієї точки зору розглядається аналогічно до управління матеріально-речовими елементами виробництва. Разом з тим персонал — це, насамперед, люди, які характеризуються складним комплексом індивідуальних
якостей, серед яких соціально-психологічні відіграють основну
роль. Здатність персоналу одночасно виступати об'єктом і суб'єк­том управління головна специфічна особливість менеджменту персоналу.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:656

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2023 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.