Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Оперативний план роботи з персоналом

Кадрове планування реалізується шляхом здійснення цілого комплек­су взаємопов'язаних заходів, що об'єднуються в оперативному плані ро­боти з персоналом.

Оперативний план роботи з персоналом — комплекс взаємопов'яза­них кадрових заходів, спрямованих на реалізацію конкретних цілей орга­нізації та кожного працівника зокрема, охоплює планування всіх видів робіт з персоналом і складається, як правило, на рік.

 


Рис. 2. Структура типового оперативного плану роботи з персоналом

Для розробки оперативного плану роботи з персоналом потрібно за допомогою спеціально розроблених анкет зібрати таку інформацію:

- відомості про постійний склад персоналу (прізвище, ім'я, по бать­кові, місце проживання, вік, час вступу на роботу тощо);

- дані про структуру персоналу (кваліфікація, статево-вікова структу­ра, питома вага інвалідів, питома вага робітників, службовців, управлінців);

- плинність кадрів;

- втрати часу через простої, хвороби;

- дані про тривалість робочого дня (повністю чи частково зайняті, пра­цюючі в одну, декілька змін, у нічну зміну, тривалість відпустки);

- заробітна плата робітників і службовців (її структура, додаткова за­
робітна плата, надбавки, оплата за тарифами і вище тарифів).

Анкети складають так, щоб одержати основні дані для кадрового пла­нування. Інформація про персонал повинна відповідати таким вимогам:

- простота - це означає, що інформація повинна мати стільки даних і
тільки тих і в тому обсязі, скільки потрібно в конкретному випадку;

- наочність - дані повинні бути представлені так, щоб можна було
швидко визначити основні дані; для цього потрібно використовувати таб­лиці, графіки;

- однозначність - дані повинні бути зрозумілими і мати однозначне тлумачення;

- зіставлення — дані наводяться у зіставних одиницях і застосовують­
ся до тих об'єктів, де це можливо;

- актуальність-дані мають бути оперативними, своєчасними і свіжи­ми;

- наступність - дані про персонал, які наводяться за різний період,
повинні розраховуватись за однією методикою і за однаковими формами їх подачі.

Планування потреби в персоналі є початковою стадією в процесі кад­рового планування і ґрунтується наданих кількості робочих місць, плані про­ведення організаційно-технічних заходів, штатного розкладу і плані замі­щення вакантних посад, після чого розробляються плани використання, розвитку, скорочення персоналу і планування витрат на персонал.

 


Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:507

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.