Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Принципи управління персоналом

Принципи управління персоналом — це правила, ос­новні положення й норми, яких повинні дотримуватися керівники й фахівці в процесі управління персоналом. ПУП відбивають ви­моги об'єктивно діючих економічних законів, тому й самі є об'єк­тивними.

Вітчизняними організаціями використо­вуються такі принципи управління персоналом: науковості, демократичного централізму, плановості, першої особи, єдності, розпорядництва; до­бору, підбору й розстановки кадрів; поєднання єдиноначальності й колегіальності, централізації і децентралізації; лінійного, функціо­нального й цільового управління; контролю виконання рішень та ін. Багато американських і японських корпорацій широко використову­ють такі принципи управління персоналом: довічного наймання, контролю за виконанням завдань, заснованого на довірі; поєднання такого контролю з корпоративною культурою; колегіальне прийнят­тя рішень, тобто обов'язкове схвалення прийнятих рішень більшіс­тю працівників.

Розрізняють дві групи принципів побудови системи управління персоналом в організації (табл. 1).

Таблиця 1

Принципи управління персоналом

Принципи Зміст
1. Принципи, характерні для формування систем управління персоналом
Стійкість Для забезпечення стійкого функціонування сис­теми управління персоналом необхідно перед­бачати спеціальні "локальні регулятори», які при відхиленні від заданої мети організації ставлять того чи іншого працівника або підрозділ у неви­гідне становище і спонукають їх до регулювання системи управління персоналом
Багатоаспектність Управління персоналом (як по вертикалі, так і по горизонталі) може здійснюватися за різними ка­налами: адміністративно-господарським, еконо­мічним, правовим та ін.
Прозорість Система управління персоналом мусить мати концептуальну єдність, єдину термінологію, ді­яльність усіх підрозділів і керівників має будува­тися на єдиних «несучих конструкціях» (етапах, фазах, функціях) для різних щодо економічного змісту процесів управління персоналом
Комфортність Система управління персоналом має забезпечи­ти працівнику максимум зручностей для творчих процесів обгрунтування, вироблення, прийняття й реалізації рішень. Наприклад, вибіркове дру­кування даних, різноманітність методів їх оброб­ки, спеціальне оформлення документів з виді­ленням істотної інформації, їх гармонічний зовнішній вигляд, виключення зайвої роботи при заповненні документів і т. ін.
2. Принципи, які визначають напрями розвитку систем управління персоналом
Концентрація Розглядається у двох напрямах: концентрація зусиль працівників окремого підрозділу чи всієї системи управління персоналом на вирішенні основних завдань чи концентрація однорідних функцій в одному підрозділі системи управління персоналом, що усуває дублювання
Спеціалізація Поділ праці в системі управління персоналом (ви­діляється праця керівників, фахівців і службов­ців). Формуються окремі підрозділи, які спеціа­лізуються на виконанні груп однорідних функцій
Паралельність Припускає одночасне виконання окремих уп­равлінських рішень, підвищує оперативність управління персоналом
Адаптивність (гнучкість) Означає пристосованість системи управління персоналом до цілей об'єкта, що змінюються
Наступність Передбачає загальну методичну основу прове­дення робіт з удосконалення системи управлін­ня персоналом
Безперервність Відсутність перерв у роботі працівників системи управління персоналом чи підрозділів, скоро­чення часу обігу документів, простоїв технічних засобів управління тощо
Ритмічність Виконання однакового обсягу робіт у рівні про­міжки часу і регулярність повторення функцій управління персоналом
Прямоплинність Упорядкованість і цілеспрямованість необхідної інформації щодо вироблення певного рішення. Остання буває горизонтальна й вертикальна (взаємозв'язок між функціональними підрозді­лами і взаємозв'язок між різними рівнями управ­ління)

 

Усі принципи побудови системи управління персоналом реалі­зуються у взаємодії.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:559

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.