Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Бюджетування в системі оперативного фінансового планування

Оперативний фінансовий план

ОФПзабезпечує контроль за надходженням грошових коштів на підприємстві і витрачанням коштів в процесі господарської діяльності. Платоспроможність підприємства в першу чергу забезпечується через ОФП. Для цього на підприємстві і складається ОФП. Наприклад: на місяць з розбивкою на декади, на кожну добу.

Оперативне фінансове планування включає в себе:

1. Платіжний план (календар);

2. Податковий календар;

3. Касовий план;

4. Кредитний план.

Платіжний план складається на квартал (місяць) з наступною розбивкою. Він відображає весь грошовий доход підприємства за термін, що розглядається. В ньому фіксується рух грошових коштів підприємства за джерелами надходження і за напрямками використання.

Склад елементів, які включаються в надходження:

1. Виручка від реалізації продукції;

2. Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів тощо;

3. Штрафи, пені, інші економічні санкції;

4. Надходження від реалізації цінних паперів;

5. Кредити отримані;

6. Дивіденди, % від цінних паперів та депозитів;

7. Надходження від погашення дебіторської заборгованості;

8. Орендна плата;

9. Отримана безповоротна фінансова допомога;

10. Кошти, що йдуть на формування статутного капіталу підприємства;

11. Погашення дебіторської заборгованості;

12. Інші надходження.

Склад елементів, які включаються у витрати:

1. Платежі в бюджет і в цільові фонди;

2. Виплата заробітної плати;

3. Платежі в пенсійний фонд;

4. Платежі на обов’язкове соціальне страхування;

5. Витрати на оборотні кошти;

6. Оплата рахунків за послуги підрядчиків;

7. Погашення кредиторської заборгованості;

8. Погашення кредитів;

9. Орендна плата;

10. Платежі за векселями;

11. Виплати дивідендів;

12. Інші витрати.

Робимо підсумок по надходженням і витратам, порівнюємо і вираховуємо різницю. Визначаємо залишок коштів за період.

Платіжний план дає можливість фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства і вжити необхідних заходів для запобігання фінансових ускладнень (дає можливість планувати заходи з підвищення рівня з іновацизації і конкурентоспроможності підприємства).

Податковий календарвідображає перелік податків і дати їх сплати.

Касовий план– це план обороту готівки, що відображає надходження і виплату готівки через касу.

Бюджет –це ОФП, що складається у формі кошторису або у формі балансу доходів і витрат.

Бюджетне планування обов’язково включає в себе процес моніторингу.

Бюджетування забезпечує поліпшення якості планування на підприємстві.

Основні завдання бюджетування:

1. Визначення обсягу і складу витрат, які потрібні для функціонування підприємства (структурних підрозділів);

2. Забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами.

Бюджетування на підприємстві включає в себе розробку наступних бюджетів:

1. Оперативний бюджет;

2. Фінансовий бюджет;

3. Консолідований (зведений) бюджет.

Зведений бюджет поділяється на 2 частини:

1. Оперативний бюджет;

2. Фінансовий бюджет.

Оперативний бюджет включає:

1. бюджет продажу;

2. бюджет витрат (трудових, загально виробничих, адміністративних, витрат на збут);

3. прогноз прибутків і збитків.

 


Тема 11. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Фінансова криза на підприємстві, причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство підпри­ємства: причини і наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація з реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання. Реалізація програми фінансової санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.

 

Ринкові умови господарювання, конкурентна боротьба часто приводять до того, що підприємства потрапляють у кризовий стан. Для нейтралізації кризових явищ суб’єкти господарювання використовують антикризове управління.

Антикризове управління стосовно фінансової діяльності вимагає застосування спеціальних і специфічних методів і прийомів управління фінансами.

Антикризове управління підприємством здійснюється по 2 основним напрямам:

1. Пов’язаний з реалізацією комплексу профілактичних заходів. Ці заходи направлені на попередження фінансової кризи (аналіз слабких і сильних сторін підприємства, оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, аналіз і нейтралізація фінансових ризиків).

2. Пов’язаний з формуванням ефективної системи управління фінансами. Це означає таку організацію фінансової роботи на підприємстві, яка враховує з однієї сторони профілактичні дії і заходи, а з іншої – формування заходів по нейтралізації і недопущенні фінансової кризи.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:821

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.