Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Тема. Фінансовий ринок

Фінансовий ринок — це:

а) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

б) ринок, який складається із ринку цінних паперів та ринку позичкових капіталів;

в) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції;

г) усі відповіді правильні.

 

Фінансовий ринок — це механізм:

а) утворення капіталу;

б) використання капіталу;

в) перерозподілу капіталу;

г) акумуляції капіталу.

 

Фінансовий ринок - це:

а) купівля-продаж основних фондів на товарних біржах;

б) система кругообігу та перерозподілу фінансових активів між постачальниками та споживачами капіталу;

в) механізм страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб;

г) система перерозподілу ВВП.

 

Фінансовий ринок за періодом обігу фінансових активів поділяють на:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) обліковий та міжбанківський ринок;

в) кредитний ринок та фондовий ринок;

г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.

 

 

Ринок капіталів включає:

а) фондовий та валютний ринок;

б) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів;

в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

г) ринок середньо - та довгострокових цінних паперів і банківських кредитів.

 

 

Кредитори та позичальники — це суб’єкти:

а) страхового ринку;

б) ринку позичкових капіталів;

в) ринку цінних паперів;

г) ринку нерухомості.

 

Об’єктами фінансового ринку є:

а) фінансово-кредитні інститути;

б) інститути інфраструктури фінансового ринку;

в) держава, суб’єкти господарювання та домашні господарства;

г) інструменти фінансового ринку.

 

 

До боргових фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;

г) первинні фінансові інструменти та деривативи.

 

За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяють на такі види:

а) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;

б) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти;

в) боргові та пайові;

г) первинні та вторинні.

 

Фінансові інститути на фінансовому ринку — це:

а) емітенти;

б) інвестори;

в) посередники;

г) споживачі.

г) фондового ринку.

 

Юридична особа, яка випустила в обіг цінні папери,є:

а) депозитарієм;

б) дилером;

в) емітентом;

г) інвестором.

 

Які види векселів використовують на фінансових ринках:

а) комерційні та банкові;

б) прості та переказні;

в) варанти та чеки;

г) дисконтні та процентні.

 

Фондова біржа виступає частиною:

а) організованого фінансового ринку;

б) стихійного фінансового ринку;

в) децентралізованого ринку цінних паперів;

г) первинного ринку цінних паперів.

 

До вторинних фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи;

г) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи.

23. Вторинний ринок цінних паперів включає:

а) продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені;

б) купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів;

в) мобілізацію цінних паперів;

г) немає правильної відповіді.

 

Емітентом називається юридична особа, яка:

а) купує цінні папери;

б) випускає цінні папери;

в) продає цінні папери;

г) немає правильної відповіді.

 

Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням:

а) облігація;

б) казначейське зобов’язання держави;

в) акція;

г) вексель?

 

Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Фонд державного майна;

г) Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

 

Учасниками ринку цінних паперів виступають:

а) брокери і дилери;

б) емітенти, інвестори, фінансові посередники;

в) торгові й виробничі підприємства;

г) тільки фізичні особи.

 

Ринок, що характеризується операціями перепродажу цінних паперів, які здійснюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими посередниками та між фінансовими посередниками, це:

а) первинний;

б) вторинний;

в) позабіржовий;

г) біржовий.

 

До інструментів ринку цінних паперів належать:

а) казначейські векселі;

б) депозитні сертифікати;

в) акції та облігації;

г) всі відповіді вірні.

 

По видам фінансових активів фінансовий ринок поділяють на:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) кредитний ринок, ринок цінних паперів, валютний ринок, ринок золота, ринок фінансових послуг;

в) організований і неорганізований;

г) місцевий, регіональний, національний, світовий.

 

Стандартний документ, що засвідчує право продати (чи придбати) цінні папери на певних умовах у майбутньому, це:

а) опціон, ф’ючерсний контракт;

б) ощадний сертифікат, ф’ючерсний контракт;

в) тільки опціон;

г) казначейські зобов’язання, ф’ючерсний контракт.

 

Що таке вексель як цінний папір?

а) безтермінова позика юридичним особам з боку держави;

б) безумовне зобов’язання виплатити певній особі визначену суму грошей в певний термін у певному місці;

в) новий фінансовий інструмент, запроваджений вперше в період приватизації;

г) свідоцтво, що підтверджує право особи на володіння акціями компанії.

 

Ринок цінних паперів є складовою частиною:

а) фінансового ринку;

б) кредитного ринку;

в) ринку засобів виробництва;

г) ринку товарів і послуг.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:1070

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.