Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Управління кар'єрою в організації

Управління кар'єрою зводиться до таких понять, як планування і роз­виток кар'єри.

Планування кар'єри - це визначення цілей розвитку працівника і шля­хи їх реалізації. Планування кар'єри передбачає наукове обгрунтування раціонального віку і нормативних термінів обіймання посади з врахуван­ням побажань і особистих якостей працівника.

Розвитком кар'єри називають ті дії, які здійснює працівник для реалі­зації свого плану. Планування кар'єри проводиться з початку роботи пра­цівника в організації і закінчується при його звільненні. Реалізація плану розвитку кар'єри передбачає, з одного боку, професійний розвиток працівника, тоб­то набуття ним потрібної для обіймання бажаної посади кваліфікації через професійне навчання, стажування, підвищення кваліфікації, а з іншого — послідовне обіймання посад, досвід роботи на яких потрібен для роботи на цільовій посаді.

Планування й управління розвитком кар'єри вимагає від організації і працівників зусиль і разом з тим надає цілий ряд переваг як працівнику, так і організації. Для працівників це означає:

—потенційно більш високу міру задоволення від своєї роботи в орга­нізації, можливість професійного росту і підвищення рівня життя;

—більш чітке бачення особистих професійних перспектив і можливість
планувати інші аспекти власного життя. Працівник повинен знати не тільки
свою перспективу на короткий і довгий термін, але й те, яких показників він
повинен досягнути, щоб розраховувати на просування по службі;

—можливість цілеспрямованої підготовки до майбутньої професійної
діяльності;

— підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці.
Організація при цьому одержить:

—мотивованих і лояльних працівників, які пов'язують свою профе­сійну діяльність з організацією, і це забезпечує зниження плинності пра­цівників і зростання продуктивності праці;

—можливість планувати професійний розвиток працівників і всієї
організації з врахуванням їх особистих інтересів;

—плани розвитку кар'єри окремих працівників дозволяють визначити
потребу в професійному розвитку;

—групу зацікавлених у професійному рості, підготовлених, мотивова­них працівників для просування на важливі посади.

Усвідомлення цих та інших переваг змусило керівників багатьох орга­нізацій створити формальні системи управління розвитком кар'єри своїх працівників. Однією із найбільш поширених моделей управління цим про­цесом є модель партнерства з планування і розвитку кар'єри.

Партнерство передбачає співробітництво трьох сторін — працівника, безпосереднього керівника та керівника відділу людських ресурсів.

Працівник відповідає за планування своєї кар'єри, керівник є настав­ником або спонсором працівника, його допомога потрібна для успішного розвитку кар'єри, оскільки він розпоряджається ресурсами, управляє роз­поділом робочого часу, атестує працівника. Відділ людських ресурсів виконує роль професійної консультації, роз'яснює принцип партнерства, відповідальність сторін.

Навчання спрямоване на вирішення двох цілей:

—сформувати зацікавленість працівників у розвитку кар'єри;

—надати працівникам рекомендації для початку управління власною
кар’єрою.

План розвитку кар'єри працівника повинен визначити професійні інтереси і методи їх реалізації, потім його необхідно погодити з керівником, перевірити реальність розвитку кар'є­ри. Участь керівника в процесі планування кар'єри дозволяє не тільки про­вести певну перевірку на відповідність реальності кар'єрних очікувань пра­цівника, але й залучити керівника в процес розвитку кар'єри даного пра­цівника із самого початку і тим самим заручитись його підтримкою.

Важливим компонентом процесу управління розвитком кар'єри є оцін­ка досягнутого прогресу, в якій беруть участь всі три сторони. Оцінка про­водиться періодично, один раз на рік. Результатом обговорення є корегу­вання плану розвитку кар'єри.

Управління розвитком кар'єри є досить складним процесом і може ви­рішуватись на основі застосування сукупних методів:

— шляхом аналізу і обробки листків обліку кадрів з метою
виявлення періоду роботи на певних посадах.

— на основі експертних опитувань керівників про раціональ­ний вік і термін зайняття посади з наступною обробкою результатів мето­дами рангової кореляції — на основі нормативного рейтингу посад.

Управління розвитком кар'єри - це сукупність заходів, які проводить служба управління персоналом з метою розкриття здібностей працівників для їх раціонального використан­ня.Цих фірм розробляють схеми переміщення працівників на п'ять років з врахуванням майбутніх вакансій і стимулюють планування особи­стої кар'єри. Можливі такі варіанти:

- підвищення (пониження) на посаді з більшою або меншою кількістю
обов'язків і прав;

- підвищення кваліфікації на своїй посаді, що сприяє підвищенню
оплати;

- зміна обов'язків і завдань без підвищення на посаді і зростання опла­ти, тобто ротація.

Основою планування кар'єри є кар'єрограма. Це документ розрахова­ний на 5-10 років, в якому зазначені обов'язки адміністрації, просування працівника і обов'язки працівника підвищувати рівень освіти, кваліфікації, професійної майстерності.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:578

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.