Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Департамент фізичної культури.

Функції департаменту:

1. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері фізичної культури, визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи у цьому напряму.

2. Бере участь у розроблені проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Державного бюджету України, державних програм і заходів в межах своїх повноважень.

3. Готує пропозиції в межах своїх повноважень щодо розвитку міжнародного та регіонального співробітництва.

4. Сприяє діяльності всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх в установленому порядку до виконання державних програм і заходів з фізичної культури.

5. Сприяє діяльності Робочої групи з фізичної культури Громадської колегії.

6. Вживає заходів до утвердження здорового способу життя серед різних верств населення та вікових груп.

7. Організовує в межах своїх повноважень проведення наукових та соціологічних досліджень з фізичної культури, сприяє розробці та запровадженню в практику науково обґрунтованої системи фізичного виховання різних груп населення.

8. Здійснює в установленому порядку проведення нарад, семінарів, конференцій тощо з питань фізичної культури.

9. Здійснює моніторинг та впровадження системи обліку, звітності та статистики у сфері фізичної культури і спорту.

10. Забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед різних груп населення в місцях проживання, відпочинку населення, у закладах освіти, за місцем роботи громадян тощо.

11. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, шкіл паралімпійського резерву, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, вищих фізкультурно-спортивних навчальних закладів, погоджує створення спеціалізованих позашкільних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

12. Визначає в межах своїх повноважень потребу у фахівцях фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю та сприяє у підготовці та перепідготовці таких фахівців.

13. Здійснює в межах своїх повноважень добір на конкурсних засадах тренерських кадрів, приймає участь у визначенні порядку атестації тренерів і суддів з видів спорту, а також інших фахівців сфери.

14. Сприяє розвитку підприємництва у сфері фізичної культури і спорту, здійснює відповідно до законодавства ліцензування фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності щодо організації та проведення спортивних занять професіоналів та аматорів спорту, підготовки спортсменів до змагань із різних видів спорту, визнаних в Україні.

15. Вносить в межах своїх повноважень в установленому порядку пропозиції до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

16. Вносить в межах своїх повноважень пропозиції до заохочування в установленому порядку спортсменів, тренерів, інших фахівців сфери відзнаками, спортивними званнями, винагородами за участь у офіційних міжнародних змаганнях.

17. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо визнання в Україні видів спорту та забезпечує їх розвиток на території країни.

18. Приймає участь щодо надання в установленому порядку всеукраїнським громадським об’єднанням з видів спорту статусу національних спортивних федерацій, контролює здійснення наданих їм відповідно до цього статусу повноважень, вносить в установленому порядку пропозиції щодо позбавлення громадського об’єднання з виду спорту статусу національної спортивної федерації.

19. Вносить в межах своїх повноважень пропозиції до комплектації на конкурсній основі за поданням громадських об’єднань з видів спорту, що мають статус національних спортивних федерацій, національних збірних команд України з числа найбільш підготовлених спортсменів і спеціалістів та здійснює контроль за підготовкою та участю членів національних збірних команд України у спортивних змаганнях.

20. Вносить в межах своїх повноважень пропозиції до формування штатних збірних команд з видів спорту.

21. Забезпечує в межах своїх повноважень підготовку та участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях.

22. Розробляє в межах своїх повноважень за пропозиціями всеукраїнських громадських об’єднань з видів спорту положення про проведення всеукраїнських змагань, вносить їх в установленому порядку на затвердження керівництва.

23. Проводить в межах своїх повноважень всеукраїнські змагання або делегує в установленому порядку права на їх проведення всеукраїнському громадському об’єднанню з відповідного виду спорту на підставі укладених угод.

24. Готує пропозиції до переліку баз паралімпійської підготовки для подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України.

25. Сприяє в межах своїх повноважень Національному комітету спорту інвалідів та його осередкам у розвитку паралімпійськогго та дефлімпійського руху.

26. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо медичного і диспансерного забезпечення спортсменів, а також щодо дотримання ними чинного антідопінгового законодавства.

 

До департаменту входять відділи:

1. Відділ фізичного виховання різних груп населення.

Функції відділу:

- участь у формуванні державної політики з питань фізичного виховання, фізичної культури та її реалізації згідно з чинним законодавством;

- розроблення концепцій, комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції, прогнозування та забезпечення комплексного вирішення цих питань;

- здійснення роботи по реалізації державних цільових програм за напрямками, що входять до компетенції відділу;

- створення необхідних умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом та формування мотиваційних засад щодо утвердження здорового способу життя;

- сприяння розробці та впровадженню в практику науково обґрунтованої системи фізичного виховання різних груп населення;

- формування державної статистичної звітності за формами 2-ФК, Звіт з фізичної культури і спорту та 1-Тести Про результати тестування фізичної підготовленості населення України;

- координація діяльності центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ і організацій у діяльності, яка спрямована на реалізацію фізкультурно-оздоровчих та спортивних програм і заходів;

- здійснення державного нагляду та контролю у сфері фізичного виховання, що входять до компетенції відділу;

- участь в організації міжнародного співробітництва у сфері фізичного виховання з питань, що входять до компетенції відділу.

 

2. Відділ неолімпійських видів спорту:

Функції відділу:

- участь у формуванні державної політики з питань фізичної культури і спорту та забезпеченні розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор (далі - неолімпійських видів спорту);

- участь в межах компетенції відділу у підготовці проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства та розпоряджень керівництва Міністерства;

- розробка спільно з національними федераціями з неолімпійських видів спорту (далі - федерація) концепцій розвитку неолімпійських видів спорту, цільових комплексних програм підготовки збірних команд України до Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи;

- координація роботи щодо розвитку неолімпійських видів спорту;

- організація та проведення Всеукраїнських та міжнародних (на території України) змагань з неолімпійських видів спорту відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань України;

- організація, разом з федераціями, підготовки та участі збірних команд України у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, офіційних міжнародних змаганнях різного рівня;

- участь в організації міжнародного співробітництва з питань розвитку неолімпійських видів спорту;

- організація роботи щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки тренерських і суддівських кадрів разом з федераціями з видів спорту;

- висвітлення через засоби масової інформації стану розвитку видів спорту та надання інформації про участь збірних команд України у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах;

- здійснення роботи по реалізації Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”, Державної програми “Тренер”, інших державних програм з питань розвитку фізичної культури і спорту за напрямками, що входять до компетенції відділу;

- надання практичної допомоги федераціям щодо отримання статусу національної.

 

3. Відділ координації розвитку масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів

Функції відділу:

- створення умов для реалізації прав громадян України на заняття фізичною культурою, масовими видами спорту, спортом інвалідів та ветеранів;

- розробка спільно з національними та всеукраїнськими спортивними федераціями і асоціаціями доктрин, концепцій, цільових комплексних програм, довгострокових заходів у частині розвитку масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів;

- координація розвитку масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів в регіонах України;

- розроблення положень, організація та проведення Всеукраїнських та міжнародних (на території України) змагань, спартакіад, спортивних ігор, естафет, фізкультурно-спортивних заходів з масових видів спорту, спорту інвалідів та ветеранів;

- координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту, Українського центру фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт“, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, підприємств, установ, учбових закладів, спортивних клубів, інших організацій з питань, що віднесенні до компетенції Відділу;

- здійснення заходи щодо створення і подальшого розвитку системи реабілітації та рекреації спортсменів-інвалідів, організації та проведення спортивних змагань, підготовки членів збірних команд України до Параолімпійських ігор;

- розвиток ветеранського руху у сфері фізичної культури і спорту.

 

4. Відділ ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Функції відділу:

- забезпечення процесу ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, в межах повноважень Міністерства;

- сприяння розвитку підприємництва у сфері фізичної культури і спорту;

- організаційне забезпечення процесу роботи ліцензійної комісії Міністерства;

- координація роботи структурних підрозділів Міністерства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій, фізкультурно-спортивних товариств, підприємств, установ та організацій, національних та Всеукраїнських спортивних федерацій з видів спорту щодо ліцензування суб’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Здійснення контролю за дотриманням суб`єктами господарювання та підприємництва у сфері фізичної культури і спорту Ліцензійних умов;

- ведення ліцензійного реєстру суб’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Департамент олімпійського спорту. Його Основні функції:

- розвиток Олімпійських видів спорту та їх інфраструктури, формування збірних команд з Олімпійських видів спорту;

- Питання діяльності центрів олімпійської підготовки ШВСМ, УОР, УФК, СДЮШОР, ДЮСШ, підготовка якісного спортивного резерву, удосконалення системи дитячо-юнацького резервного спорту та мережі спортивних шкіл;

- розробка програм підготовки національних збірних команд до відповідальних міжнародних змагань і Олімпійських ігор;

- проведення змагань з Олімпійських видів спорту відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

- організація і проведення комплексних спортивних заходів (юнацькі ігри, молодіжні ігри, Всеукраїнські спортивні ігри) в Олімпійському циклі;

- забезпечення організації роботи з підготовки проектів та реалізації рішень Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи;

- аналітичне планування та облік всеукраїнських та міжнародних змагань з Олімпійських видів спорту, виходячи із стратегії виступів спортсменів України.

До департаменту входять відділи:

- відділ гімнастики, єдиноборств та легкої атлетики;

- Відділ зимових видів спорту;

- Відділ аналітичного, науково-методичного та медичного забезпечення;

- Сектор ігрових видів спорту;

- Сектор дитячо-юнацького та резервного спорту

В умовах сучасної України, як зазначалося вище, тривають спроби зміни існуючого положення та активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності населення. Тому спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року “Про утворення центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”розпочато відкриття названих центрів в обласних центрах та інших містах України. Очолює систему Центрів – Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення, який є державною бюджетною організацією і належить до групи державних органів спеціальної компетенції.

Центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" – це спеціалізовані бюджетні організації для провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

До системи центрів належать Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”, республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні у містах Києві і Севастополі, міські та районні у містах центри.

Метою діяльності центрів є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

Завдання центрів:

- залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;

- просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту;

- організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;

- обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, міські (у містах, де є райони як територіально-адміністративні одиниці) центри:

· беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

· розробляють механізми впровадження центрами соціальних стандартів, нових форм і методів, інноваційних технологій оздоровчої, рекреаційної та реабілітаційної роботи;

· організовують і проводять регіональні масові фізкультурно-спортивні заходи, конкурси, фестивалі, спортивні свята за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

· здійснюють методичне забезпечення роботи районних у містах Києві і Севастополі, міських, готують та розповсюджують рекомендаційні та інформаційно-пропагандистські матеріали з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту;

· проводять соціальний моніторинг в регіоні щодо рівня залучення різних груп населення до занять масовим спортом та розробляють пропозиції з активізації цієї роботи;

· узагальнюють та забезпечують впровадження у практику передового досвіду роботи з організації та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності всіх груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

· сприяють зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

· координують діяльність районних у містах Києві і Севастополі, міських центрів;

· здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань.

Районні у містах Києві і Севастополі, міські (у містах, де відсутній поділ на територіально-адміністративні одиниці) та районні у містах центри:

· беруть участь у реалізації державних і місцевих програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

· здійснюють обслуговування різних груп населення шляхом надання їм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних, консультативних та інформаційних послуг у сфері фізичної культури і спорту;

· створюють умови для залучення населення до занять фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

· забезпечують широке залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

· створюють умови для задоволення потреб в оздоровленні різних груп населення з урахуванням їх інтересів та уподобань;

· за місцем проживання та в місцях масового відпочинку забезпечують доступність спортивних споруд, інвентарю та обладнання;

· надають реабілітаційно-відновлювальні послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

· здійснюють формування знань, умінь та навичок здорового способу життя у різних груп населення;

· забезпечують підготовку та використання волонтерів для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності різних груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

· організовують і проводять масові фізкультурно-спортивні заходи, змагання, конкурси, фестивалі, показові виступи, спортивні свята за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

· здійснюють просвітницьку, агітаційно-роз’яснювальну та маркетингову роботу з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

· сприяють зміцненню матеріально-технічної бази, здійснюють будівництво та утримання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань.

 

 


Таблиця 2.1

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:652

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.