Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Метод. Метод визначення митної вартості на основі розрахунку вартості.

Дозво­ляється зміна послідовності застосування методу 4 і методу 5 за міжнародними нормами ГАТТ.

Сутність 4 методу: митна оцінка базується на ціні, за якою ввезе­ні (оцінювані) або ідентичні, або подібні товари були продані найбільшою агрегованою партією на території України в не­змінному стані, не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних товарів, а учасник угоди не є взаємозалежною з продавцем особою.

Умови продажу для використання ціни продажу на внутрішньо­му ринку оцінюваних, ідентичних, або подібних товарів як основи для визначення митної вартості:

а) товари повинні бути продані в країні в незмінному стані, тобто у тому ж стані, в якому вони були завезені;

б) ввезені (оцінювані) або ідентичні, або подібні товари по­винні продаватися одночасно з ввезенням оцінюваних товарів або під час, достатньо близький до часу ввезення оцінюваних товарів. Припускається використовувати дані про продаж, що відбулася не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних то­варів;

в) у разі відсутності випадків продажу ввезених (оцінюваних), ідентичних або подібних товарів у такому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення, покупець може, при дотриманні установлених вимог, використовувати ціну одиниці товару, що пройшла переробку, з проведенням відповідного коригування на вартість, додану в процесі переробки. Покупцеві при цьому буде потрібно підтвердити (обгрунтува­ти) митному органу слушність зробленого їм коригування;

г) покупець не повинен прямо або побічно поставляти продав­цю безплатно або за зниженою ціною товари або послуги, вико­ристані для виробництва і продажу для ввезення в країну імпор­тованих товарів;

д) перший покупець завезених товарів на внутрішньому ринку не повинен бути пов'язаний з продавцем (імпортером оцінюва­них, ідентичних або-подібних товарів).

Товар не змінив свій стан - зроб­лені операції по видаленню іноземних пакувальних матеріалів, консервантів, а також проста переупаковка товарів для внутріш­нього ринку. Такі природні зміни, як усушка товару, його випазовування (для рідин) також розглядається як зберігання товаром незмінного стану.

Змі­нюють стан завезеного товару опе­рації виробничого характеру (включаючи складання), а також по­дальше опрацювання товарів.

Умови, за яких митна вартість визначається на основі віднімання:

а) якщо оцінювані товари ідентичні чи подібні і продаватиму­ся на території України;

б) експортер та імпортер не є взаємопов'язаними особами;

в) за основу береться ціна одиниці товару, що продається най­більшою партією на території України не пізніше, ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються.

Митна вартість на основі «віднімання»:

МВ = ЦІ- (ВК + НП + ВП + СМП + ВД),

де ЦІ— ціна одиниці товару;

ВК— витрати на комісійні винагороди;

НП—звичайні надбавки на прибуток;

ВП — загальні витрати у зв'язку з продажем на митній тери­торії України товарів того ж класу;

СМП— сума митних платежів, що підлягає сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням товару;

ВД— витрати на навантаження, розвантаження, транспорту­вання і страхування, понесені в Україні.

Най­більша агрегована кількість одиниць товару - найбільша загальна кількість одиниць товару, проданих за однією ціною.

Якщо відсутні випадки продажу оцінюваних, ідентичних або подібних товарів у незмінному стані, на про­хання декларанта може використовуватися ціна одиниці то­вару, що піддався обробці. В даному випадку, крім витрат, перелічених вище, з ціни оброблених товарів не­обхідно відняти вартість обробки після ввезення.

Метод 4 не може бути використаний:

- до товарів, що піддалися обробці в тому випадку, якщо в результаті опрацювання після ввезення товари втра­тили свої властивості.

- якщо завезений товар після опрацювання не втратив своїх якостей, але складає дуже незначну частину кінцевого продукту.

Не включаються при обчисленні митної вартос­ті на основі внутрішньої ціни ті елементи, що характерні тільки для внутрішнього ринку, тобто ті витрати, що зроблені після ввезення даних товарів на територію України:

а) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбав­ки на прибуток і загальні витрати в зв'язку з продажем в Україні іввезених товарів того ж класу і виду;

б) суми ввізних мит, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні в зв'язку з ввезенням і (або) прода­жем товарів;

в) звичайні витрати, понесені в Україні, із транспортування, страхування, навантажувальні і розвантажувальні роботи:

г) вартість, додану в результаті складання або подальшої пе­реробки, у разі якщо це необхідно.

В основі методу 4 лежить вибір ціни, за якою ввезені товари продаються в Україні. Міжнародні норми, так і вітчизняне законодавство передбачають можливість викори­стання в рамках даного методу цін продажів на ринку України ідентичних або подібних товарів.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:642

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.