Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Якщо в системі корпоративного управління за базовий елемент брати всі корпоративні права, то доцільно виходячи з цього визначити також його суб'єкти. Насампередсуб'єктами корпоративного управління виступають безпосереднівласники корпоративних прав. Такими сьогодні є громадяни, юридичні особи, держава. Ці суб'єкти є власниками корпоративних прав і здійснюють регулювання їх руху.

Отже, корпоративне управління здійснюється окремими громадянами, органами державного регулювання, а також на рівні окремих підприємств — емітентів корпоративних прав. Слід знати, щоемітент цінних паперів це юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітенті ом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі. При цьому одержувачами (покупцями) таких корпоративних прав стають громадяни, інші юридичні особи (підприємства та організації), держава, які з цього моменту стають суб'єктами корпоративного управління.

Отже, суб'єктами корпоративного управління виступають:

власники корпоративних прав та деякі державні й недержавні регулятивні органи; менеджмент; працівники корпоративних підприємств, які беруть участь у корпоративному управлінні, регулюючи більш чи менш важливі його напрями; фінансові посередники.

Отже, слід мати на увазі, що існують зовнішні суб'єкти корпоративного управління — держава, ринки, інституційні швестори (невласники корпоративних прав) і внутрішні — власники, менеджмент, працівники Усі ці суб'єкти мають складну систему інтересів і її узгодження є основним завданням оптимізації корпоративного управління Крім того потрібно враховувати, що корпоративне управління формується і розвивається не відірвано від соціальне економічного оточення, воно залежить від країни з її історичними традиціями і економічними умова ми, політичної ситуації

Оскільки "функція" в перекладі з латинської мови означає діяльність, то в науковій літературі вона визначається як діяльність з управління Сутність функції управління визначається через сукупність цілей соціальної системи, стадій процесу управління та видів управлінської діяльності Слід погодитися з дослідниками, які вважають, що до функцій управління входять два основні елементищо робиться в системі, а потімякце зробити

Функції корпоративного управління можна розглядати залежно від об'єктів управління Перш за все, функції управління виникають при управлінні корпоративними правами і мають при цьому певну особливість По друге, функції корпоративного управління існують при управлінні корпорацією як специфічною юридичною особою По третє, функції корпоративного управління існують при господарському управлінні корпорацією як організацією Це такі функції на виробництві, які виконують виробничі підрозділи (управління основним, допоміжним виробництвом, маркетингом, фінансами, якістю, нововведеннями, персоналом та ін ) Це загальні функції управління будь якою організацією, незалежно від того, є вона корпорацією чи приватним або державним підприємством, і тому в цьому підручнику вони розглядатися не будуть

Функції корпоративного управління доцільно розглянути з погляду організаційних, а саме таких, що відображають як загальну структуру галузей управління, так і стадії здійснення управління планування, організація, координація, контроль, мотивація

Стосовно управління корпоративними правамифункція планування виявляється у формуванні їх власником цілей — отримання дивідендів чи реальне управління, зростання курсової вартості акції, можливих спекулятивних операційФункція організації якає базисною, виявляється в самостійному управлінні корпоративними правами або передачі їх у довіреність, намаганні бути присутнім чи відсутнім на зборах власників корпоративних прав, прийнятті рішень для власників корпоративних прав, які дають право певного контролю для здійснення управлінських функційФункція координації передбачає уз годження зв'язків власника корпоративних прав з корпорацією, а також довіреними особами, якщо вони єФункція контролю в управлінні корпоративними правами виявляється насамперед v власників корпоративних прав, які можуть його здійснювати Для дрібних власників вона полягає в контролі за отриманням дивідендів, отриманням інформації при кумулятивному голосу ванніФункція мотивації в управлінні корпоративними права ми виявляється в належній оплаті довірених осіб, отриманні дивідендів

З погляду управління корпорацієюфункція планування на стадії утворення акціонерного товариства полягає у виборі засновників, виборі форми акціонерного товариства (закритого чи відкритого), формуванні міси корпораціїФункція організації в управлінні корпорацією виявляється у формуванні оптимальної управлінської структури з наявним контролем оцінки наявних можливостей корпорації, формування специфічних видів Діяльності корпорації, в розробці й прийнятті установчих та інших внутрішньо корпоративних документівФункція координації в управлінні корпорацією реалізується при координації Дій та установчих документів акціонерного товариства з законодавчою базою та узгодженні дій а державними регулятивними органами, узгодженні дій структурних органів управління, встановленні раціональних зв'язків з постачальниками та споживачами, координації відносин з фінансовими посередниками. Функція контролю в управлінні корпорацією виявляється перш за все у встановленні відповідності установчих та внутрішньо корпоративних документів правової бази, формуванні реального контрольного пакета акцій або узгодженості дій власників пакетів акцій при голосуванні, встановленні стандартів діяльності корпорації, зіставленні досягнутих результатів зі стандартами, коригування діяльності. Функція мотивації в управлінні корпораціями виявляється, перш за все, у проведенні оптимальної дивідендної політики акціонерного товариства, належній оплаті управлінських органів, різних формах стимулювання менеджерів та інших працівників.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:525

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.