Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Тема Місцеві фінанси

Вопросы для самопроверки

 

1.Какие аппараты холодильных машин относят к теплообменным?

2.Каково назначение испарителей холодильных ма­шин?

3.Каково назначение конденсаторов холодильных ма­шин?

4.Назовите фазовые переходы рабочего вещества холодильной машины, происходящие в испарителе, кон­денсаторе и воздухоохладителе.

5.Конструктивные особенности рекуперативных теплообменников

6. Конструктивные особенности регенеративных теплообменников

7.На чем основан принцип действия смесительных теплообменников

8.Почему змеевики теплообменник аппаратов оребряют?

9.Какие факторы влияют на эффективность рабо­ты конденсаторов?

10.Каким основным требованиям должны удовлет­ворять конденсаторы?

11.В чем отличие конденсатора с водяным охлажде­нием от испарителя для охлаждения рассола?

12.Какие испарители называют испарителями су­хого типа?

13.Для какой цели в боковых крышках испарителей для охлаждения рассола и конденсаторов с водяным ох­лаждением предусмотрены перегородки?

14.Каково назначение и особенность устройства ре­сиверов?

15.Для какой цели в холодильной системе использу­ют фильтры?

16.Как влияет на работу холодильной машины вла­га, попавшая в герметичную систему?

17.Для какой цели используют осушители?

18.Чем вызвана необходимость использования холо­дильных машин двухступенчатого сжатия?

19.Объясните принцип работы двухступенчатой хо­лодильной машины.

20. Привести классификацию промышленных печей

21. Какие процессы могут происходить в печах

22. Конструктивное исполнение электрорудной печи

23. Конструктивные особенности многоподовой печи

24. Принцип действия вращающейся печи

 

Місцеві фінанси — це:

а) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

б) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;

в) сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.

г) правильної відповіді немає.

 

Місцеві фінанси — це:

а) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих;

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

г) немає правильної відповіді.

 

Дайте визначення терміну «місцеві фінанси»:

а) сукупність місцевих бюджетів, які складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади;

б) обов’язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів;

в) кошти, які утворюються в складі місцевих бюджетів для покриття касових розривів при їх виконанні;

г) система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення функцій й завдань, що покладаються на місцеві органи влади.

До місцевих бюджетів належать:

а) районні, міські, селищні бюджети, зведений бюджет України;

б) державний бюджет, бюджет АР Крим, обласні та районні бюджети;

в) обласні, районні бюджети, міські, селищні та сільські бюджети та бюджет АР Крим;

г) зведений бюджет України, бюджетні дотації, зведений бюджет АР Крим та бюджети місцевого самоврядування.

 

Місцевий бюджет, який спрямовується на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території,- це:

а) бюджет розвитку;

б) поточний бюджет;

в) спеціальний фонд;

г) загальний фонд.

 

Доходи місцевих бюджетів складаються з:

а) міжбюджетних трансфертів;

б) власних доходів;

в) доходів, закріплених законодавством на довгостроковій основі;

г) усі відповіді вірні.

 

Бюджет міста Києва — це:

а) бюджет розвитку;

б) місцевий бюджет;

в) поточний бюджет;

г) усі відповіді правильні.

 

Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:

а) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів;

б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

в) власних доходів місцевих бюджетів;

г) немає правильної відповіді.

 

Міжбюджетні трансферти — це:

а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

б) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт у розстрочку;

в) розмір витрат на розрахункову одиницю;

г) усі відповіді правильні.

 

Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, - це:

а) міжбюджетні трансферти;

б) дотації вирівнювання;

в) субвенції;

г) субсидії.

 

Цільові міжбюджетні трансферти, призначені на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який їх надав,- це:

а) міжбюджетні трансферти;

б) дотації вирівнювання;

в) субвенції;

г) субсидії.

 

Міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності відповідного бюджету, -це:

а) міжбюджетні трансферти;

б) дотації вирівнювання;

в) субвенції;

г) субсидії.

 

11. Субсидія — це:

а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів;

б) форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що надається з метою забезпечення виконання визначених наперед завдань чи цільових програм;

в) вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів державного чи місцевого бюджетів;

г) немає правильної відповіді.

 

13. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) виникнення держави;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладені на їхні органи влади;

в) поява товарно-грошових відносин;

г) немає правильної відповіді.

 

13. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) поява держави і товарно-грошових відносин;

б) поява місцевих органи влади, які виконують певні функції та завдання;

в) потреба розширеного відтворення;

г) необхідність збалансування місцевих бюджетів.

 

14. Місцеві бюджети — це:

а) балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території;

б) головний централізований фонд грошових коштів держави;

в) кошти підприємств та населення;

г) усі відповіді правильні.

 

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:526

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.