Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Біологічне землеробство

 

У природних біогеоценозах відтворення родючості здійснюється за рахунок мертвих решток лучних трав, що відмирають щорічно в кінці вегетації. Такі рештки утворюють шар повстини, що розкладається у присутності кисню в період осінніх мряк. Продукти розкладу (гідролізу) є розчинними у воді. З течією води вони проникають у глибші шари ґрунту, де конденсуються в ланцюжки гумусових кислот під впливом обезволоження — висихання або виморожування.

В агроценозах винесення поживних елементів з врожаєм людина намагається компенсувати мінеральними добривами. Проте ґрунти продовжують погіршуватись, тому що при внесенні лише мінеральних добрив у ґрунті послаблюється енергетика ґрунтоутворення органічної речовини. Якість продукції далеко не завжди є безпечною для здоров'я людей. Тому, за визначенням FАО, проблемі виробництва екологічно чистих продуктів харчування відведено друге місце після ядерного роззброєння.

Мінеральні добрива — це солі одновалентних катіонів: NН4, К+, Nа+. Взаємодіючи з ґрунтовим вбирним комплексом, витісняючи Са2+ і Мg2+, одновалентні катіони диспергують гумусові речовини, що починають "текти" по профілю ґрунту і легко піддаються розкладу мікроорганізмами. Для компенсації активності одновалентних катіонів необхідна свіжа органічна речовина, тобто треба вносити більш високі норми органічних добрив.

У багатьох стаціонарних дослідах встановлено: якщо співвідношення між органічними та мінеральними добривами ширше ніж 1:15 т/кг діючої речовини, то підсилюється дегуміфікація і навіть за високих норм органічних добрив відбувається деградація ґрунтів.

Таблиця Вплив на систему землеробства співвідношення органічних і мінеральних добрив

Система землеробства Співвідношення органічних і міне-ральних добрив Коефіцієнт біологізації землеробства Вплив на властивості грунтів
Біологічна Від 1:0 до 1:5   1—0,2 Оптимальна для рослин щільність ґрунту, оптимальне значення режимів, інтенсивне наростання вмісту гумусу
Інтенсивна біологізація Від 1:5 до 1:8   0,2—0,125 Оптимальна щільність, близька до оптимальних значень режимів грунту, менш інтенсивне наростання вмісту гумусу
Біологізація - Від 1:8 до 1:15 0,125—0,067 Близька до оптимальної щільність грунту, в показниках режимів грунту можливі мінімуми і уповільнене наростання вмісту гумусу
Хімізація Від 1:18 до 1:30 0,067—0,030 Неоптимальна щільність грунту, спосте-рігається злитість, утворюються брили, є чимало мінімумів у показниках режимів грунту; відбуваються процеси дегуміфі-кації та декальцинації
Інтенсивна хімізація Менше 1:30 <0,030 Висока щільність, злитість, дегуміфікація, декальцинація, несприятливі ґрунтові режими

При співвідношенні, ширшому ніж 1:15, відбувається хімізація землеробства, при вищому — біологізація.

Чим вищі коефіцієнти біологізації, тим вищі і коефіцієнти гуміфікації органічних добрив, а значить, і швидше досягається розширене відтворення родючості ґрунту. На певному відрізку часу інтенсивна хімізація може підвищити врожайність сільськогосподарських культур та валові збори сільськогосподарської продукції. Проте її наслідки швидко дадуть знати про себе погіршенням агрофізичних та інших властивостей ґрунту, а згодом і зниженням врожайності.

На властивість ґрунтів і рівні врожайності культур впливають не лише коефіцієнти, а й рівні біологізації землеробства. До жовтневого перевороту 1917 р. в Росії, до складу якої входила й Україна, коефіцієнти біологізації були дуже високими, а врожаї — низькими. За статистичними даними, селянські господарства чорноземної смуги збирали по 5-7 ц/га зерна, тому що мало вносили органічних і зовсім не вносили мінеральних добрив. Землеробство було біологічним, однак на низькому, екстенсивному рівні.

Зазвичай норми органічних добрив перераховують на гній, але ними можуть бути різноманітні компости, торф, сапропель, сидерати та нетоварна частина врожаю: солома, стебла, бадилля тощо. Одна тонна соломи та інших пожнивних решток з компенсацією азотної нестачі внесенням 10 кг діючої речовини азоту за своєю дією та післядією на врожай і накопичення гумусу еквівалентна 5 т напівперепрілого гною.

Для переходу на бездефіцитний баланс гумусу гною в Україні поки що не вистачає. Без використання нетоварної частини врожаю такий перехід неможливий.

У Нідерландах вносять на 1 га ріллі дуже високі норми мінеральних добрив, але в них не настає деградації ґрунту, завдяки тому що крім 817 кг/га діючої речовини мінеральних добрив вноситься 75,7 т/га органічних добрив, що і дозволяє отримувати 74,4 ц/га зернових культур. Співвідношення органічних і мінеральних добрив становить 1:11 т/кг діючої речовини, тобто коефіцієнт біологізації дорівнює 0,091, що відповідає дуже інтенсивному рівню біологізації землеробства.

Біологічне землеробство розробляється вченими різних країн вже протягом двох-трьох десятиріч. Воно ґрунтується на використанні у землеробстві природних біологічних законів. При цьому поступово зменшується інтенсивність заходів хімізації або вони виключаються зовсім.

Разом з тим не може бути різкого переходу від традиційного землеробства, що базується на хімізації, до біологічного. Потрібен перехідний період біологізації землеробства, в процесі якого поступово усуватимуться потворні форми хімічного пресингу на ґрунти і рослини, здійснюватиметься пошук природно доцільних варіантів, що дозволяє вирощувати екологічно чисту продукцію при високих рівнях врожайності культур.

Вузловим питанням біологізації землеробства є спосіб відтворення родючості ґрунту. Без вирішення цієї проблеми відмова від хімізації може призвести до різкого зниження врожайності та рівня виробництва продукції сільського господарства.

Вчені-агрохіміки і спеціалісти по захисту рослин вважають, що хімізація підвищила ефективність землеробства на 25-30% і що відмова від неї при переході до біологічного землеробства призводить до 25%-го зниження врожайності сільськогосподарських культур. Це можливо, якщо сільськогосподарське виробництво вести за застарілими принципами, заходами, технологіями. Проте існують інші наукові принципи, нові заходи і технології, що дозволяють при переході на біологічне землеробство не лише не знизити врожайність, а й істотно підвищити її порівняно з існуючим рівнем.

У 1973-1988 рр. в Полтавській обл. проводився великомасштабний експеримент щодо прискореної розробки та впровадження ґрунтозахисної безплужної системи землеробства. У 1990 р. Полтавська обл. за врожайністю зернових вийшла на перше місце в Україні.

Період 1981-1985 рр. був посушливим. Полтавська обл. виявилась єдиною в лівобережній та центральній частинах України, що не знизила врожайності зернових. У процесі 16-річного проведення полтавського експерименту було взято курс на біологізацію землеробства: зросли норми органічних добрив, змінився спосіб їх загортання у ґрунт, що підвищило коефіцієнти гуміфікації органічної речовини, застосовувалось мульчування, солома та інші пожнивні рештки використовувались як органічне добриво, проводився посів сидератів, зменшувались норми використання пестицидів з поступовою відмовою від них.

У 1984 р. обласна агрономічна конференція прийняла важливі для біологізації землеробства рішення.

1. До початку збирання врожаю головним агрономам та зооінженерам господарств визначитися, яку кількість соломи нового врожаю слід залишити для потреб тваринництва (на грубий корм і підстилку), щоб решту соломи залишати на полях для відтворення родючості та захисту ґрунтів від ерозії.

2. Враховуючи чистоту полів, звільнених від бур'янів застосуванням напівпарового обробітку грунту на 50 % ріллі, розпочати поступову відмову від пестицидів.

Ці два рішення відіграли велику роль в економічній та екологічній стабілізації землеробства Полтавщини, підвищенні врожайності і валового збору продукції. Близько 25% господарств області або цілком відмовилися від пестицидів, або почали застосовувати їх в мінімальній кількості.

У САТ "Обрій" Шишацького р-ну після 16-річного періоду відмови від полицевої оранки та 12-річної відмови від застосування пестицидів з внесенням на 1 га сівозміни 13 т гною, 1,8 т соломи або інших пожнивних решток, 2,6 т сидератів і 125 кг діючої речовини мінеральних добрив (N55Р45К25) продуктивність виробництва значно зросла (таблиця). Співвідношення органічних і мінеральних добрив у господарстві становило 1:7 т/кг діючої речовини, а якщо пожнивні рештки перевести в гній, то навіть 1:5 т/кг діючої речовини.

За даними таблиці, продуктивність землеробства і тваринництва за 15-річний період біологізації зросла у 2-2,5 рази. Господарство виробляє екологічно чисту продукцію на рівні світових стандартів.

 

 

Таблиця. Ріст продуктивності с.-г. Виробництва під впливом ґрунтозахисної системи землеробства та її біологізації

Показник продуктивності До впровадження (1971-75 рр.) У період впровадження, роки
1976-80 1981-85 1986-1990 1991-1998
Урожайність сільськогосподарських культур
Зернові, ц/га 26,8 30,2 32,8 49,4 45,8
в т. ч., озима пшениця, ц/га 32,3 35,9 35,8 63,5 55,7
цукрові буряки, ц/га
соняшник, ц/га 11,2 12,5 13,4 28,5 22,1
картопля, ц/га 59,0 82,0 90,0
Продуктивність тваринництва
Надій на корову, кг/рік
Добовий приріст маси на відгодівлі, г/добу
Вироблено на 100 га сільськогосподарських угідь
М'ясо, ц/рік
Молоко, ц/рік

 

 

Вузловим питанням переходу на біологічне землеробство є організація розширеного відтворення гумусу як інтегрального показника потенційної родючості ґрунтів. Тоді відмова від засобів хімізації не лише не знизить врожайності сільськогосподарських культур, а й може підвищити її.

Розширене відтворення гумусу можливе при внесенні певних для різних зон норм органічних добрив на фоні обробітку ґрунту без обертання скиби. Для степової зони України це не менше 6-10 т/га гною, лісостепової зони — 10-14, для Полісся — 14-18 т/га. При полицевому обробітку ґрунту ці норми є умовою переходу на бездефіцитний баланс гумусу, а при безполицевому — на його розширене відтворення, тому що підвищуються коефіцієнти гуміфікації органічних добрив і решток.

Біологізація землеробства виникає на певному рівні соціально-економічних умов. Вона зміцнює економічну стабільність землеробства, робить його менш залежним від чинників деградації ґрунтового покриву. Вона оберігає природу і людей від хімічного впливу антропогенезу. Без неї знижується імунітет людей до різних захворювань. Вона попереджає порушення генофонду населення. Наукове осмислення та практичне застосування біологічного землеробства слід проводити виходячи з таких концептуальних положень.

1. Потрібно різко збільшити норми внесення органічних добрив, щоб вийти на розширене відтворення гумусу, а значить, і потенційної родючості ґрунту. Крім того, як органічне добриво слід використовувати нетоварну частину врожаю, а також сидеральні культури.

2. Норми внесення мінеральних добрив треба привести у відповідність з нормами органічних добрив, щоб вони відповідали співвідношенню 1:5 т/кг діючої речовини. Синтетичні азотні добрива можуть використовуватись лише для компенсації азотної недостачі при внесенні соломи як органічного добрива. Тоді вони швидко поглинаються мікроорганізмами і перетворюються на біологічний азот. Фосфорні та калійні добрива доцільніше застосовувати у формі сиромелених мінералів (фосфоритне борошно, сильвініт тощо).

3. При високому рівні біологізації може виникнути нестача деяких мікроелементів. Слід визначити, яких саме, і компенсувати нестачу.

4. Слід відмовитись від застосування пестицидів. Захист рослин від бур'янів треба здійснювати профілактикою або механічними методами, а від хвороб і шкідників — профілактикою та біологічними методами.

5. У біологічному землеробстві слід застосовувати енерго- і вологозберігаючі ґрунтозахисні способи обробітку ґрунту без обертання скиби та з мульчуванням поверхні.

6. Ґрунтозахисне біологічне землеробство має вестись на фоні контурно-меліоративної організації території, яка сприяє формуванню екологічно стійких агроландшафтів з виробництвом екологічно чистої сільськогосподарської продукції.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:1258

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2020 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.