Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Методи управління персоналом

Управління персоналом здійснюється при допомозі науково розроб­лених методів. Методи — це спосіб впливу на колектив або окремого пра­цівника для досягнення поставленої цілі, координації його діяльності в про­цесі виробництва. В теорії і практиці управління застосовують три групи методів: адміністративні, економічні і соціально-психологічні.

Адміністративні методи опираються на адміністративну підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії управлін­ня, ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні. Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви поведінки, як ус­відомлена необхідність трудової дисципліни, почуття обов'язку, бажання людини працювати в певній організації, культура трудової діяльності. Вони діють через такі механізми:

- правові норми й акти — державні Закони, укази, положення, стан­дарти, інструкції, затверджені державними органами і є обов'язковими для
виконання;

- інструкції, організаційні схеми, нормування;

- накази, розпорядження, які використовуються в процесі оперативно­го управління.

Головні функції адміністративних методів - це забезпечення стабіль­ного юридичного середовища для діяльності організації, гарантування прав і свобод.

Економічні методи базуються на використанні економічних стимулів. За їх допомогою здійснюється матеріальне стимулювання колективу, окремих працівників.

Механізмами економічного методу на рівні держави є: податкова, кредитно-фінансова система, система цін, розмір мінімальної заробітної пла­ти, плани економічного розвитку.

В умовах підприємств це — економічні нормативи діяльності, система матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, премії тощо.

Соціально-психологічні методи засновані на використанні моральних стимулів до праці і впливають на персонал з допомогою психологічних механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомле­ний обов'язок, внутрішню потребу людини. Цього можна досягти через:

- формування колективу, створення нормального психологічного
клімату й творчої атмосфери;

- задоволення культурних і духовних потреб працівників;

- встановлення соціальних норм поведінки і соціального стимулюван­ня розвитку колективу;

- встановлення моральних санкцій і заохочення;

- соціальний захист.

Крім цих базових методів управління персоналом, використовують си­стему методів, що наведена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Система методів управління персоналом

 

Завдання управління персоналом Що потрібно визначити Методи дослідження
Формування структур і штатів 1. Психологічно обґрунтовані норми керованості і оптималь­ний розмір виробничих колек­тивів 2.Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників 3. Соціально-психологічні моделі виробничих колективів Аналіз змісту трудової діяль­ності, відповідності професій­ним вимогам робочого місця. Моделювання, експертні оцінки
Підбір кадрів 1. Рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей особисто 2. Індивідуально-психологічні особливості людини, її спрямованість Спостереження, бесіда, вивчен­ня документів, тести інтересів, інтелектуальні тести, тести спеціальних здібностей, експе­римент
Розвиток персоналу 1. Рівень професійних знань, умінь, навиків і бажань праців­ника 2. Найбільш ефективні форми професійного навчання 3. Ефективні міри впливу на тих що навчаються Опитування, експертні оцінки, бесіда, ділові ігри, ситуаційні завдання, експеримент, тренінг
Оцінка і розста­новка кадрів 1. Відповідність працівника його робочому місцю. 2. Можливість подальшого співробітництва 3. Результати трудової діяльності 4. Місце працівника в системі колективу Опитування (анкетування, ін­терв'ю), групова оцінка особис­тості, експертна оцінка, спостереження
Раціональне використання персоналу 1. Причини порушення дис­ципліни 2. Стан соціально-психоло­гічного клімату а колективі 3. Ефективність кадрової робо­ти Аналіз документів, тести, анке­тування, метод опитування, ана­ліз дисциплінарної влади, бесіда Аналіз результатів роботи колективу, стилю керівництва.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:703

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.