Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ НЕПОВНОЛІТНІХ І МОЛОДІ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ АБО ПОВЕРНУЛИСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ФОРМА РОБОТИ, МЕТА, ФУНКЦІЇ, КЛІЄНТИ, ТЕРМІН ДОПОМОГИ, ВИДИ ПОСЛУГ.

Для здійснення соціального супроводу молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них, при центрах соціальних служб для мо­лоді створені служби соціального супроводу молоді, яка перебуває в місцях позбавлення волі та повертається з них, діяльність яких регламе­нтується Типовим положенням про спеціалізовані служби центрів соціа­льних служб для молоді (наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 4.02.02 р. № 14) та Примірним положенням (наказ Державного центру соціальних служб для молоді від 4.09.02 р. № 80).

Спеціалізована служба соціального супроводу молоді, яка перебу­ває у місцях позбавлення волі чи повернулася з місць позбавлення волі- це тимчасове формування, яке створюється наказом директора Республіканського, обласних, Київського та Севастопольсько­го міських, районних, районних у містах центрів ССМ у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та при ЦССДМ.

Мета: превенція рецидивної злочинності серед підлітків та молоді шляхом створення умов для успішної ресоціалізації неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання та звільнюються з місць позбавлення волі. Основне завдання– соціальний супровід неповнолітніх та молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них

Юридичний статус. Служба не є юридичною особою (є спеціалізованим формуванням) . Очолює Службу штатний працівник ЦСССДМ. У роботі Служби беруть участь: психолог - штатний працівник ЦСССДМ, залучені працівники з інших установ і організацій (психологи, юристи, соціальні працівники) та волонтери. Термін діяльності Служби визначається терміном дії програм.

Форма роботи. Служба може здійснювати свою діяльність стаціонарно - робота працівників Служби з клієнтами в ЦСССДМ та мобільно-виїзна робота пра­цівників Служби з клієнтами в СІЗО, виховній чи виправній колонії, за місцем проживання клієнта та його сім'ї.

Контингент, який обслуговується:

- неповнолітні і молодь, яка перебуває у слідчих ізоляторах;

- неповнолітні і молодь, яка відбуває покарання у виховних чи виправних колоніях;

- неповнолітні (віком від 14 до 18 років) і молодь (віком від 18 до 35 років), які повернулись з місць позбавлення волі;

- неповнолітні і молодь, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі -

- представники соціального оточення (передусім батьки)

Основні функціїслужби:

у виховно-трудовій колонії, слідчому ізоляторі:

· проведення інформаційних, правових та психолого-педагогічних консультацій для вихованців ВК та СІЗО з метою їхньої соціальної реабілітації, підготовки до звільнення;

· розповсюдження серед клієнтів інформаційно-просвітницьких матеріалів;

· сприяння у проведенні фестивалів «Червона калина» у виховних колоніях для неповнолітніх

· підготовка та направлення повідомлень про осіб, які звільняються, до ЦСССДМС за місцем проживання клієнта

у ЦСССДМ:

· здійснення обліку клієнтів, складання індивідуальних планів соціального супроводу та здійснення супроводу,

· робота з сім’ями та найближчими родичами: сприяння вирішенню соціально-психологічних проблем;

· налагодження сімейних зв¢язків (якщо втрачені).

. Робота пра­цівників Служби з клієнтами в СІЗО, виховній чи виправній колоніїздійснюється шляхом мобільно-виїзної роботи. Слідчий ізолятор – місце попереднього ув¢язнення. Починати підготовку до нормального життя після звільнення необхідно починати з перших днів перебування. Підслідні можуть бути засуджені умовно та звільнені з-під варти; або відбуваючи покарання у колонії до них може бути застосований закон «Про амністію» або умовно-дострокове звільнення.

Робота в СІЗО передбачення надання соціальних послуг:

- психологічні послуги: психодіагностика та обстеження (складання індивідуально-діагностичних карток); психологічна адаптація та психологічна корекція (тренінги формування навичок поведінки в ситуаціях можливої агресії, навичок для зниження рівня тривожності, агресії); консультування з соціально-пси­хологічних проблем (з питань взаємо­відносин між чоловіком та жінкою, дітей з батьками, адаптації після звільнення, виходу із депресивного стану); консультації з особами, які схильні до суїциду або мали спробу самогубства (кольоровий тест Люшера, еле­менти Еріксоніанського гіпнозу, тести "Неіснуюча тварина", "Незакінчені речення", клієнтоцентрована терапія, асоціативні методики);

- соціально-педагогічні послуги: організація соціально-позитивної діяльності, пропагування здорово­го способу життя (лекції, тренінги), профілактика суїциду, алкоголізму та наркоманії, ВІЛ/Сніду (радіо- та відео лекторії); організації фестивалю "Червона калина";

- юридичні послуги: консультування з питань цивільного та кримінального права, захисту їхніх прав та інтересів, допомога в офо­рмленні документів;

- інформаційні послуги: розповсюдження бук­летів, листівок, пам'яток профілактичного (пропаганда здорового способу життя) та інформаційного характеру (адреса та телефони необхідних закладів після звільнення), інформу­вання про графіки роботи закладів соціального спряму­вання, освіти, охорони здоров'я, центрів зайнятості, органів вико­навчої влади та місцевого самоврядування, послуги, які можна отри­мати в центрах ССМ; інформуван­ня про можливості працевлаштування після звільнення; індивідуальні та групові консультації з нормативно-правових аспе­ктів, проблем працевлаштування, здоров'я та насилля;

- соціально-медичні послуги: профілактика туберкульозу та інфекційних хвороб, інформування про способи ураження венеричними хворобами, засо­би контрацепції, способи інфікування ВІЛ та засоби його уникнення, навички здорового способу життя; сеанси лікувального масажу

- соціально-економічні послуги: сприяння в наданні гума­нітарної допомоги, матеріальної допомоги у вигляді про­дуктів харчування, одягу; формування бібліотечного фонду художньої літератури, забезпечення ув'язнених настільними іграми (шахи, шашки, доміно), забезпечення миючими засобами та предметами гігієни (зубні щітки, зубні пасти, туалетне мило, господарське мило, шампунь, порошок пральний

Використовуються традиційні форми: індивідуальні та групові консультації, бесіди, тренінги, лекції. Зміст роботи: психодіагностика, психокорекція, зняття тривожності, агресії, вихід з депресивного стану, адаптація до умов позбавлення волі, збереження здо­ров'я та профілактика негативних явищ, а також налагодження взаємодії з фахівцями центру зайнятості, паспортного столу, на­ркологічного диспансеру, санепідемстанції. Спостерігається регіональна специфіка у змісті. Якщо для Західного регіону актуальним є працевлаштування, то для Південно­го - профілактика ВІЛ/СНІДу. Херсонським ОЦССМ при здійсненні соціальної роботи в слідчому ізоляторі № 28 пріоритет надається проблемам попередження суїцидальної поведінки засуджених, зниження їхньої правової необізнаності, по­кращання незадовільного стану фізичного та емоційного здоров'я; Миколаївський ОЦССМ в своїй роботі в слідчому ізоляторі № 20 акцент визначає на профілактиці ВІЛ/СНІДу серед підслідних.

Другою складовою діяльності є організаційно-методична допомога працівникам ізолятору (колонії), що передбачає

· надання методичної допомоги: заняття з особо­вим складом з питань здійснення психокорекційної роботи з молоддю, яка знаходиться в кризовому стані; організації роботи по соціальній реабілітації, адаптації та повноцінному розвитку підлітків, молоді (семінари-тренінги);

· попередження професійного «вигоряння», тренінги з метою зняття емоційно­го напруження;

· дослідницьку робота: організація та проведення соціологічних опитувань, соціально-педагогічних та соціально-пси­хологічних досліджень; узагальнення статистичних та аналітичних даних щодо неповнолітніх, вивчення особистості ув¢язненого

 

Задания по лекционному материалу:

1. Проработать лекционный материал, выделить (маркером) наиболее значимые (субъективно) моменты.

2. По каждой теме подготовить для преподавателя по 2-3 вопроса (что непонятно, в чем затруднения по пониманию содержания).

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:985

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.