Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Положення про психологічну службу установи виконання покарань

Психологічна служба є складовою частиною соціально-психологічної служби установи виконання покарань (далі - установа), функціонування якої забезпечується психологами, виконуючими специфічні завдання вивчення засуджених та сприяння зменшенню негативного впливу перебування в умовах позбавлення волі на їх особистість. Основними завданнями є:

- надання психологічної допомоги засудженим;

- розробка та реалізація спільно з персоналом установи індивідуальних і групових програм психокорекційного і педагогічного впливу на засуджених з урахуванням їх індивідуальних особливостей, ступеня соціальної занедбаності;

- підвищення психологічної компетентності персоналу установи, надання йому кваліфікованої методичної допомоги, навчання формам та методам психологічного вивчення особистості і середовища засуджених, а також прийомам психолого-педагогічної корекції;

- узагальнення та впровадження в практику роботи установи сучасних методів психолого-педагогічного впливу на засуджених.

Основними функціями психологічної служби є:

- психодіагностична - вивчення і узагальнення особистісних та групових характеристик засуджених, спрямованих на визначення індивідуально - психологічних особливостей поведінки та встановлення наявності у засуджених тих чи інших психологічних якостей, виявлення серед засуджених групи "ризику" ( тобто тих, які мають психічні відхилення, схильних до проявів зовнішньої або внутрішньої агресії у вигляді самогубства або членоушкодження, створення конфліктних ситуацій серед засуджених, нападу на персонал установи та інші) осіб, які потребують профілактичного обліку;

- прогностична - оцінка перспектив розвитку особи, прогнозування можливої індивідуальної і групової поведінки засуджених на основі виявлених особистісних, характерологічних якостей та наявної соціально - психологічної обстановки;

- профілактична - виявлення, усунення та попередження особистісних і групових негативних психологічних явищ, які виникають в процесі відбування покарання, надання психологічної допомоги засудженим, а також в разі необхідності персоналу установ;

- корекційна - цілеспрямоване досягнення позитивних змін психічних станів, особливостей поведінки та особистості засуджених;

- консультативна - надання рекомендацій персоналу щодо роботи з групами та окремими засудженими, попередження негативних явищ та формування позитивного морально-психологічного клімату серед засуджених;

- просвітницька - поширен¬ня психологічних знань серед персоналу та засуджених, підвищення рівня їх психологічної культури; дослідницька - сприяння у про¬веденні наукових досліджень у галузі психології і педагогіки та впровадженні їх ре¬зультатів в практичну діяльність.

 

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк Заходи соціального патронажу здійснюють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, центри соціальної адаптації, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спостережні комісії, органи соціального захисту населення, органи охорони здоров'я, органи внутрішніх справ, центри зайнятості населення, будинки-інтернати, кризові центри, служби психологічної допомоги, притулки, в тому числі для неповнолітніх, установи соціального патронажу, будинки нічного або тимчасового перебування звільнених осіб, громадські організації та інші уповноважені на це органи, організації та установи.

Ст. Соціальна допомога звільненим особам. Громадяни похилого віку (чоловіки у віці 60 та жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року), інваліди першої і другої груп із числа звільнених осіб за їх заявою та на підставі висновку медичної частини установи виконання покарань і клопотання місцевих органів соціального захисту населення можуть бути направлені до спеціальних будинків-інтернатів, якщо вони потребують стороннього догляду та медичного обслуговування і не мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних за законом та згодних їх доглядати. Спеціальні будинки-інтернати створюються, реорганізуються та ліквідуються за рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади залежно від регіональних потреб. Громадяни віком від 15 до 28 років отримують інформаційну, правову, трудову, психолого-педагогічну, медичну та інші форми соціальної допомоги в соціальних службах для молоді на підставах і в порядку, передбачених законодавством

Центр обліку бездомних громадян (далі - центр) є спеціалізованим закладом соціального захисту, утвореним для ведення обліку громадян, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в якому можуть бути зареєстровані (30.03.2006).Основними завданнями центру є виявлення та ведення обліку бездомних громадян, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

- веде первинний облік бездомних громадян та створює інформаційний банк даних на електронних і паперових носіях;

- видає посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою Мінпраці;

- сприяє реєстрації переважного місцезнаходження бездомних громадян відповідно до законодавства;

- інформує населення про свої завдання, принципи і результати роботи;

- взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює заходи щодо виявлення бездомних громадян, зокрема шляхом створення спеціалізованої служби соціального патрулювання;

- проводить за бажанням бездомних громадян їх первинне соціально-психологічне тестування;

- надає зазначеним особам інформаційні, правові та інші консультаційні послуги, а також допомогу у відновленні їх документів, майнових і житлових прав, сприяє працевлаштуванню.

Центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, (далі - Центр) є соціальною установою для надання соціальних послуг особам, звільненим з місць позбавлення волі (далі - клієнти), та їх тимчасового перебування (14.02.2006).Основною метою Центру є ресоціалізація, реінтеграція та соціальна адаптація клієнтів..Для досягнення зазначеної мети Центр:

- створює умови, які сприяють ефективному формуванню особистісних якостей клієнтів, зміцненню та відновленню їх соціально-корисних зв'язків, протидіє можливому негативному впливу на цих осіб;

- надає клієнтам соціальні послуги;

- здійснює індивідуально-виховну роботу з клієнтами;

- здійснює соціальний патронаж;

- залучає клієнтів до громадсько-корисної праці, у тому числі на створених у Центрі міні-виробництвах;

- вирішує питання з органами науки та освіти, навчальними закладами про підвищення професійно-технічного та загальноосвітнього рівня клієнтів.

Для успішного вирішення завдань Центр забезпечує роботу з надання таких соціальних послуг:

- соціально-побутові (тимчасове проживання; харчування; надання одягу, взуття, білизни; користування душем та пральнею; збереження речей та документів);

- психологічні (психологічні консультації; психодіагностика; психокорекція; психотерапія);

- соціально-педагогічні (розробка індивідуальних планів ресоціалізації, реінтеграції та адаптації; культурно-масові заходи; формування відповідних навичок і вмінь; позитивне ставлення до власної особистості; навчання самостійному вирішенню життєвих проблем; допомога в здобутті освіти);

- соціально-медичні (організація первинного медичного огляду та, у разі потреби, надання першої медичної допомоги; фізкультурно-оздоровчі заходи; направлення до закладів охорони здоров'я за територіальним розташуванням Центру);

- юридичні (допомога в оформленні правових документів, відновленні паспорта; консультації та роз'яснення чинного законодавства);

- послуги з працевлаштування (сприяння у працевлаштуванні; соціальне супроводження працевлаштованої особи);

- інші соціальні послуги.

Ст.15. Заклади соціального захисту для бездомних громадян і безпритульних дітей
Закладами соціального захисту для бездомних громадян є: будинок нічного перебування; центр реінтеграції; соціальний готель. Заклади соціального захисту для бездомних громадян створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності відповідно до потреб регіону. Закладами соціального захисту для безпритульних дітей є: притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх; центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх.

Будинок нічного перебування (далі - нічліжний будинок) є закладом соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних громадян, які не мають житлового приміщення, яке б вони могли використовувати для проживання (далі - клієнти).

Будинок нічного перебування - заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних громадян, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження.

Центр реінтеграції - заклад соціального захисту для бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб.

Соціальний готель - заклад соціального захисту для перебування бездомних громадян, який має у своєму складі окремі номери (кімнати). Розміщення та проживання бездомних громадян у соціальному готелі є платними. Оплата за проживання в соціальному готелі може здійснюватися безпосередньо бездомним громадянином або іншою фізичною чи юридичною особою.

Питання захисту прав та інтересів осіб, як вчинили правопорушення, забезпечення їх соціального захисту та підтримки, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі є пріоритетними у роботі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі , звільнення від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково регулюються низкою нормативно-правових актів. Зокрема, статтею 24 Конституції України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права свободи та є рівними перед законом та у статті 29 зазначено, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Основними засадами надання соціальних послуг згідно з Законом України "Про соціальні послуги" є попередження виникнення складних життєвих обставин, створення умов та сприяння особам для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають. Надання соціальних послуг особам, як потребують сторонньої допомоги у вирішенні складних життєвих обставин, у тому числі з числа осіб, які перебувають у конфлікті з законом, грунтуються на принципах добровільного вибору отримання та відмови від надання соціальних послуг, адресності, законності, соціальної справедливості, конфіденційності.

Умови порядок надання соціальної допомоги особам, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також засади участі у їх соціальній адаптації визначає Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, як відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк". Зокрема, у статті 3 зазначено, що центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюють заходи соціального патронажу щодо зазначеної категорії осіб. Згідно з статтею 6 даного закону вони надають інформаційну, правову, трудову, психолого-педагогічну, медичну та інші форми соціальної допомоги громадянам віком від 15 до 35 років, як звільнилися з місць позбавлення волі.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" соціальна реабілітація неповнолітніх та молоді, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк передбачає працевлаштування, надання соціально-медичних, психолого-педагогічних, юридичних, інформаційних та інших видів соціальних послуг. У тому числі зазначається, що соціально-освітня реабілітація проводиться в школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації дітей, як скоїли правопорушення.

За захистом своїх прав, свобод законних інтересів, відповідно до статті 10 Закону України "Про охорону дитинства", неповнолітні особи вправі особисто звернутися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Згідно з статтею 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" взяті під варту молоді громадяни (віком від 14-35 років) мають право на отримування психолого-педагогічної допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді й установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, як відбувають покарання в цих установах звільняються з них" визначає основні напрями та форми взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді й установ виконання покарань щодо здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих установах звільняються з них. Зокрема, функції, що здійснюються ЦСССДМ щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі полягають у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, психоло-педагогічних, юридичних, інформаційних послуг засудженим неповнолітнім молоді за умови їх звернення або звернення керівництва цих установ до ЦСССДМ.

Крім цього, спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сприяють попередньому вирішенню питань, пов'язаних з реєстрацію та проживанням, працевлаштуванням або навчанням після звільнення тощо. Даний нормативно-правовий акт визначає також функції центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які звільняються з установ виконання покарань, а саме здійснення соціального патронажу шляхом надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг, надання допомоги в оформленні правових документів, відновлення прав на житло, у здобутті освіти та працевлаштуванні.

Основні напрями діяльності та форми взаємодії кримінально-виконавчої інспекції та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо осіб з числа молоді, які засуджені до альтернативних видів покарань визначає наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28.10.2008 р. 288/4322 "Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі , звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково".

Згідно з даним Порядком центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають комплекс соціальних послуг, здійснюють соціальний патронаж соціальний супровід молодих правопорушників, а також проводять інші заходи відповідно до законодавства.

Відповідно до спільного наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства праці та соціальної політики "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, як опинилися в складних життєвих обставинах" центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді неповнолітнім та молоді, які перебувають у конфлікті з законом, надають комплекс соціальних послуг, спрямованих на збереження функцій сім'ї, за умови х звернення, здійснюють їх соціальний супровід, організовують надання інших видів соціальних послуг тощо.

Накази Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах" та "Про затвердження здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах" регулюють діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального інспектування та соціального супроводу осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі осіб, з числа правопорушників відповідно до діючих нормативно-правових документів.

У слідчих ізоляторах, виховних та виправних колоніях у межах виконання наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей" спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до договорів про співробітництво надають комплекс соціальних послуг та необхідну допомогу особам, як перебувають у конфлікті з законом. Згідно з зазначеними нормативно-правовими документами, соціальна робота спеціалістами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюється в установах пенітенціарної системи (СІЗО, виховні та виправні колон), на базі кримінально-виконавчих інспекцій, за місцем проживання отримувачів послуг, в приміщеннях центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх спеціалізованих формуваннях, закладах соціального обслуговування. Варто зазначити, що надання соціальних послуг, здійснення соціальної підтримки осіб, які перебувають у конфлікті з законом, здійснюється за умови їх добровіьного звернення по допомогу та в разі запиту та направлення їх суб'єктами соціальної роботи до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:624

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.