Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Розвиток персоналу

Рух персоналу

Організація руху кадрів має в розстановці персоналу принципове значення, оскільки забезпечує заміщення вакантних місць і дотримання планової кар'єри працівників.

Рух кадрів складається з таких процедур:

1. Підвищення на посаді або кваліфікації, коли службовець замінює більш високу посаду, а робочий одержує новий розряд.

2. Переміщення, коли працівник пересувається на інше рівноцінне робоче місце (цех, відділ, службу) через виробничу необхідність або зміну характеру праці.

3. Пониження, коли у зв'язку із зміною його потенціалу працівник пересувається на більш низьку посаду або за наслідками атестації на більш низький розряд для робочого.

4. Звільнення з підприємства, коли працівник повністю змінює місце роботи у зв'язку з незадоволеністю умовами праці або невідповідністю робочому місцю, яке займає.

 

Розвиток персоналу— це сукупність заходів щодо набуття і підвищення кваліфікації працівників, а саме:

- навчання, яке у формі загального і професійного навчання дає необхідні знання, навички і досвід;

- підвищення кваліфікації, тобто поліпшення професійних знань і навичок у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу;

- перекваліфікація, що, по суті, дає друге навчання, тобто професійна профорієнтація, можливість освоїти нову спеціальність;

- навчання в школі управління і керівництва, що дає необхідні знання і підготовку для призначення на керівну посаду і формування кар’єри керівника.

Навчання персоналу – цілеспрямовано організований, планомірно і систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, уміннями, навичками і способами спілкування під керівництвом досвідчених викладачів, наставників, фахівців, керівників і т.п.

Необхідність постійного професійного навчання обумовлена певними факторами:

- упровадженням нової техніки, технологій, виробництвом сучасних товарів, зростанням комунікативних можливостей;

- виходом на ринок з високим рівнем конкуренції;

- тією обставиною, що для організації ефективнішим є підвищення віддачі від уже працюючих працівників на основі їх неперервного навчання, ніж залучення нових працівників.

Однією з форм розвитку персоналу, зокрема керівного складу, є створення резерву на заміщення керівних посад і планомірна робота з ним.

Резерв керівних кадрів — це певна група працівників, які відібрані для просування на керівні посади за результатами оцінювання їхніх професійних знань, умінь і навичок, ділових і особистих якостей. Формування кадрового резерву повинно забезпечувати своєчасне заміщення вакантних посад новими працівниками, сталість управління організацією та її структурними підрозділами; призначення на посади компетентних, здібних працівників; навчання претендентів на посади; постійне накопичення ними необхідного досвіду на новій для них посаді.

7.5 Социальная структура колективу підприємства

Соціальна структура колективу - це будова, що визначається складом і поєднанням різних соціальних груп, це важливий параметр, що впливає на ефективність діяльності підприємства. Під соціальною групою розуміють сукупність працівників, які володіють якою-небудь загальною соціальною ознакою, властивістю, які об'єднує їх, наприклад, рівень освіти, професія, стаж роботи і т.ін.

Різновиди соціальної структури:

- функціонально - виробнича структура складається з функціональних груп працівників: службовців, робітників, молодшого обслуговуючого персоналу, учнів тощо Ці функціональні групи об'єднуються у виробничі підрозділи, що мають ієрархію і підкоряються певним посадовцям;

- професіонально - кваліфікаційна структура утворюється працівниками різних професійних груп, що підрозділяються також за рівнем кваліфікації, освітою, виробничим стажем;

- демографічна структура колективу визначаєтьсяскладом за віком, статтю.

- національна структура колективу.

7.6 Планування соціального розвитку на підприємстві

Соціальне планування - це система методів і засобів планомірного управління розвитком трудового колективу як соціальної спільності, цілеспрямоване регулювання соціальних процесів і розвитку соціальних відносин на рівні колективів.

План соціального розвитку - сукупність науково обгрунтованих заходів, завдань, показників по всьому комплексу соціальних проблем, реалізація яких сприяє найбільш ефективному функціонуванню колективу. В центрі їх перебуває не продукція, що виробляється, а людина як виробник і споживач, як соціально активна особиість.

Трудові колективи мають виробляти матеріальні блага, але це не самоціль, а засіб створення для працівників сприятливих умов для роботи, навчання, відпочинку, розвитку і найефективнішого застосування своїх здібностей. Отже мета планування соціального розвитку трудових колективів полягає в максимальному використанні можливостей і умов для всебічного розвитку соціальної активності особи.

Досягнення цієї мети сприятиме розв'язанню завдань:

- максимальне задоволення розумних потреб членів колективу, підвищення змістовності праці, створення сприятливих умов праці, навчання і відпочинку, що є результатом здійснення технологічних, технічних і організаційних заходів;

- виховання особистості як члена колективу, формування у нього ініціативного відношення до праці, вдосконалення взаємин в колективі.

Розробка плану соціального розвитку колективу включає такі етапи:

- на підготовчому етапі ухвалюється рішення про розробку плану соціального розвитку, формуються робочі групи, укладають договори з організаціями, що залучаються до розробки плану, уточнюється структура плану, складаються календарні графіки виконання робіт, визначаються програма і методи проведення досліджень виходячи з конкретних виробничих умов; розробляються форми робочої документації, визначається зміст робіт і розподіляються функції між виконавцями (творчими бригадами), проводяться інструктаж і інформування колективу;

- на аналітичному етапі визначається ступінь виконання попереднього плану соціального розвитку, вивчається соціальна структура, умови праці, побуту і відпочинку, рівень заробітної платні тощо, зібрані матеріали порівнюються з нормативними даними, досягненнями передового досвіду науки і техніки, що сприяє науковому обгрунтуванню плану. Збирається первинна соціальна інформація, проводяться конкретні соціологічні дослідження. Результати роботи даного етапу (виявлені загальні тенденції, закономірності) оформляються аналітичною запискою;

- на етапірозробки проектуються заходи, пропозиції і рекомендації, визначаються показники соціального розвитку колективу, які мають бути конкретними і реально здійснимими. Складається первинний варіант (проект) плану по розділах, визначається економічна і соціальна ефективність заходів, що пропонуються. Ці заходи узгоджуються з функціональними службами і передаються в робочу групу, яка формує зведений проект плану. Останній узгоджується з головними фахівцями підприємства і керівником підприємства;

- на контрольному етапі розробляється система контролю за реалізацією плану соціального розвитку, яка включає систему обліку, що склалася на підприємстві, контролю і звітності.

Основні розділи і напрями робіт плану соціального розвитку:

- вдосконалення соціальної структури колективу. В цьому розділі особлива увага приділяється скороченню або повній ліквідації важких і шкідливих для здоров'я робіт, на зменшення частки малокваліфікованої праці, на підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів працівників, на зміну (якщо в цьому є необхідність) статевовікової структури колективу. Окремо розглядається праця жінок, підлітків, осіб похилого віку з вказівкою тих структурних змін, які доцільно провести серед цих категорій працівників;

- соціальні чинники розвитку виробництва і підвищення його економічної ефективності. Плануються заходи, пов'язані з технічним переозброєнням виробництва, з впровадженням нової техніки і технології (проектування прогресивних форм організації і оплати праці, зниження його монотонності). Насичення виробництва високопродуктивною технікою загострює проблему вивільнення працівників і забезпечення зайнятості персоналу підприємства. Доцільно використовувати різні форми зайнятості: неповний робочий день, режими гнучкого робочого часу, надомна праця для жінок і пенсіонерів тощо. Важливо, щоб у плані знайшли віддзеркалення питання подолання інфляції, підвищення працівникам реальної заробітної платні. В умовах зростання технічної озброєності підприємства слід всіляко підтримувати навчання без відриву від виробництва. Необхідно передбачити також заходи із стимулювання раціоналізації і винахідництва;

- поліпшення умов праці і побуту працівників. У плані слід особливо виділити ділянки й підрозділи з несприятливими умовами праці, для яких треба передбачити заходи щодо оздоровлення виробничого середовища, заміни устаткування, що є джерелом підвищення шкідливості і небезпеки, або щодо надійної ізоляції такого устаткування. Передбачають також заходи з дотримання санітарно-технічних норм, стандартів безпеки праці, з організації на підприємстві добре обладнаних побутівок, пунктів харчування, прання спецодягу, ремонту взуття, доставки робітникам через столи замовлень продуктів і промислових товарів тощо. Особлива увага приділяється питанням забезпечення працівників житлом, дитячими дошкільними установами, місцями відпочинку тощо;

- виховання дисципліни праці, розвиток трудової активності й творчої ініціативи. Заходи цього розділу плану розробляють на основі аналізу ціннісних орієнтацій працівників і мають бути спрямовані на стимулювання високої трудової і виробничої дисципліни, на розвиток різних форм залучення працівників до удосконалення виробництва.

Ключові слова та поняття теми:

Атестація кадрів.Розстановка персоналу. Ділова кар'єра. Види кар'єри. Основні моделі кар'єри. Управління діловою кар'єрою. Рух кадрів. Розвиток персоналу. Навчання персоналу. Соціальна структура колективу. Соціальне планування . План соціального розвитку .

Контрольні питання:

1. Які існують види навчання ?

2. Перелічsть методи навчання персоналу на робочому місці та поза нього.

3. У чому полягає роль служби управління персоналом при організації навчання?

4. Розкрийте сутність поняття «атестація персоналу», перелічить типи та види атестації персоналу.

5. Охарактеризуйте основні етапи проведення атестації персоналу.

6. Розкрийте сутність поняття «ділова кар’єра», перелічить її основні види.

7. Розкрийте сутність поняття «управління діловою кар’єрою».

8. Розкрийте сутність і значення соціального розвитку колективу.

Практичні завдання:

1. Розробіть систему заходів щодо соціального розвитку колективу турпідприємства для забезпечення найбільш ефективного його функціонування.

2. Розробіть програму підвищення професійної компетентності працівників турпідприємства.

Література: 4,12,16,18-20.

ЛЕКЦІЯ 7

ТЕМА 8. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

8.1 Поняття мотивації, її класифікація

8.2 Мотиваційний процес

8.3 Потреби як основа мотивації

8.4 Мотиви діяльності

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:585

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.