Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Елементи кадрової політики

Еле­менти: тип влади в суспільстві, стиль керівництва, філософія підприєм­ства, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, статут організації, і через них реалізується.

Формування кадрової політики здійснюється на основі загальної Дек­ларації прав людини, Конституції держави, Програм керуючої партії, Ци­вільного кодексу та Кодексу законів про працю. Кадрова політика розроб­ляється вищим керівництвом підприємства і кадровими службами.

Типи влади в суспільстві

Охлократія (ohlos - натовп) - влада натовпу, яка характе­ризується відсутністю чіткого підпорядкування громадян нормам моралі та права, і суспільна поведінка яких визначається на стихійних зборах, мітингах, демонстраціях.

Автократія (author — автор) — необмежена влада однієї особи.

Демократія (demos — народ) — передбачає «владу народу» на основі са­моврядування.

Сучасний етап розвитку України характеризується переходом від ав­тократії до демократії, з проявом охлократії.

Стиль керівництва

Авторитарний стиль — керівник при прийнятті рішень орієнтується на власні цілі, критерії та інтереси. У впровадженні рішень в життя займає жорстку позицію, активно використовує методи адмініст­ративного і психологічного впливу.

Демократичний стиль базується на поєднанні принципу одноосібного керівництва і самоврядування.

Ліберальний стиль — керівник у прийнятті рішень орієнтується на цілі та інтереси окремих груп трудового колективу, постійно маневрує, щоб збе­регти паритет інтересів, часто займає різні позиції сторін.

Змішаний стиль — передбачає поєднання перерахованих вище типів ке­рівництва.

Філософія підприємства — це сукупність моральних та адмініст­ративних норм і правил взаємовідносин персоналу, підпорядкованих до­сягненню стратегічної цілі підприємства. Філософія підприємства вклю­чає такі розділи:

—цілі і завдання підприємства, ділові та моральні якості персоналу;

—умови праці, робоче місце, оплата й оцінка праці;

—соціальні цінності та соціальні гарантії.

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників і службовців - це документ, що регламентує найм і звільнення працівників, робочий час, порядок вирішення трудових спорів. Це внутрішній, нормативний документ, який повинен відповідати Кодексу законів про працю.

Колективний договір - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями. У Ко­лективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

—забезпечення рівноправності сторін, дотримання норм законодавства;

—встановлення форм, систем і рівня заробітної плати, режиму роботи
й умов праці;

—забезпечення участі членів трудового колективу в управлінні організацією;

— реальність забезпечення прийнятих зобов'язань, контроль за вико­нанням колективного договору і відповідальність сторін.

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чин­ним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.

Укладанню колективного договору передують колективні переговори. Терміни, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що ви­никають під час їх ведення, порядок розробки, укладання та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконан­ня регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди».

Важливість підписання колективного договору підтверджується таки­ми фактами:

—цей документ забезпечує стійкі відносини між колективом праців­ників і власником, чітко визначає права й обов'язки сторін;

—наймані працівники можуть задовольнити свої інтереси в більшому
обсязі, якщо вони діють колективно, про що свідчить досвід країн з рин­ковою економікою;

—при діючих правилах партнерських відносин наймані працівники ма­ють більше можливостей одержувати інформацію про фінансовий стан
підприємства, про його позиції на ринку, що дозволяє визначитись у своїх
вимогах до роботодавця, в першу чергу, відносно оплати, умов і охорони праці;

—у будь-якому випадку працівники мають можливість брати участь у
прийнятті рішень, що послаблює абсолютну владу роботодавця.

Кадрова політика формується в загальній концепції підприємства, по­ряд з виробничою, фінансовою, економічною та маркетинговою.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:546

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.