Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Завдання, функції і напрями роботи служб управління персоналом

Тема 4. Служби управління персоналом та їх сучасні функції.

1. Завдання, функції і напрями роботи служб управління персоналом.

2. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб

3. Сучасні персонал-технології.

Будь-яка організація складається з підрозділів, зайнятих основною діяльністю, і підрозділів, які забезпечують нормальну роботу організації. Підрозділи першого типу і їх керівники називаються лінійними, а підроз­діли другого типу - функціональними. Лінійні керівники безпосередньо відповідають за досягнення цілей підприємства і, природно, уповноважені приймати рішення, як використовувати ресурси виробництва, втому числі і персонал.

Роль функціональних служб зводиться до підтримки діяльності лінійних підрозділів і надання їм рекомендацій для ефективного викорис­тання ресурсів.

Відділ управління персоналом є функціональним, його працівники прямо не беруть участі в основній діяльності організації. Рішення з питань найму, звільнення, призначення на нову посаду, направлення на навчан­ня, стажування приймається безпосередньо керівниками підрозділів. Відділ управління персоналом створює загальні умови (розробка систем, процедур, програм), що сприяють реалізації потенціалу кожного праців­ника, і здійснює контроль за їх виконанням. Лінійні керівники здійсню­ють щоденне керівництво людьми, тобто примушують ці системи працю­вати. Такий розподіл обов'язків дозволяє використовувати можливості кожної із сторін — експертиза в галузі управління персоналом і профе­сіоналізм спеціалістів з питань персоналу поєднуються з розумінням та спе­цифікою організації і безпосереднім контактом з людьми лінійних керів­ників. У практичній роботі важливим є оптимальне поєднання прав лінійних керівників і спеціалістів з персоналу та їх спільної відповідаль­ності. Управління персоналом як діяльність більш широке поняття, ніж просте управління працівниками, і в даний час із простих кадрових служб, які займались тільки чисто веденням обліку та оформленням документів, перетворились у багатопрофільні відділи (служби) персоналу, основними завданнями яких є:

— організаційне і методичне забезпечення розвитку самоврядування,
демократичних форм розгляду і висунення кандидатур на керівні посади,
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, вивчення громадсь­кої думки про діяльність керівників;

прогнозування та визначення поточної і перспективної потреби в
кадрах і джерел її задоволення, уточнення потребу підготовці спеціалістів за прямими зв'язками з навчальними закладами; розробка і реалізація за­ходів формування трудового колективу;

- планування та регулювання професійного й кваліфікаційного роз­витку персоналу, процесів його звільнення та переміщення;

- організаційно-методичне забезпечення професійного, економічного
навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, планування цієї роботи з
врахуванням потреб виробництва, направлення працівників у різні на­вчальні заклади та передові підприємства, на стажування; навчання керів­ників нижчого рівня вмінню працювати з підлеглими;

- вивчення професійних, ділових, особистих якостей працівників на
основі атестації, соціологічних дослідів; розробка рекомендацій щодо їх
раціонального використання відповідно до здібностей і потреб організації;

- організація роботи з професійної орієнтації молоді, адаптація мо­лодих спеціалістів, вивчення причин плинності кадрів, динаміки змін у тру­довому колективі, розробка заходів стабілізації та удосконалення соціаль­ної і демографічної структури персоналу;

- ефективне використання всіх форм матеріального й морального стимулювання працівників відповідно до їх трудової діяльності й соціальної

активності.

Нові служби управління персоналом створюються, як правило, на базі традиційних служб: відділу кадрів, відділу організації праці та заробітної плати, відділу охорони праці і техніки безпеки.

Завданням нових служб є реалізація кадрової політики і координації дій з питань управління персоналом в організації. До функцій даного відділу входить: розробка систем стимулювання трудової діяльності, управління професійним розвитком персоналу, запобігання конфліктів, вивчення ринку праці.

Структура служб управління персоналом визначається характером і розмірами організації, обсягом та асортиментом випуску продукції. В ма­лих І середніх організаціях функції управління персоналом виконують пе­реважно лінійні керівники, а у великих — формуються самостійні струк­турні підрозділи по реалізації функцій управління персоналом.

Служби управління персоналом набувають нових функцій під впли­вом взаємодії таких факторів, як ринкові відносини, приватна власність, швидка зміна законодавства та зміна ціннісних орієнтацій людей. У спе­ціальній літературі виділяють такі функції:

—формування оптимального управлінського апарату, визначення перспективної і поточної потреби в менеджерах;

— контролінг персоналу, завданням якого є вивчення впливу існую­
чого розміщення працівників на робочих місцях за результатами роботи
підприємства; аналіз соціальної та економічної ефективності тих чи інших
методів управління персоналу; створення інформа­ційної бази з питань персоналу;

— кадровий маркетинг, завдання якого — вивчення внутрішнього і зов­нішнього ринків праці та його сегментів; аналіз очікувань працівників з
питань переміщення по службі; розповсюдження в межах організації
інформації з питань потреб у кадрах, можливостей підвищення чи зміни
своєї спеціальності; пошук і залучення на роботу потрібних спеціалістів.
Великі підприємства проводять маркетинг персоналу самостійно, а малі
та середні користуються послугами посередницьких фірм з підбору кадрів
або лізингових компаній;

—проведення моніторингу - це постійне спеціальне спостереження
за якісним станом кадрів, їх динамікою, балансом персоналу, рівнем сти­мулювання, задоволення роботою, процесами навчання, переміщення на службі, станом трудової дисципліни та травматизмом;

—кадровий консалтінг — розробка рекомендацій ефективної кадрової
роботи, наприклад, визначають потребу в різних категоріях персоналу, шляхи підвищення його кваліфікації, конкретні вигоди від різних форм; виявляють вплив кваліфікації на ефективність роботи підприємства; ви­ являють професійно важливі якості, якими повинні володіти працівники для здійснення певних управлінських функцій;

—організація соціального партнерства, тобто узгодження дій адміні­страції, трудового колективу і профспілок, спрямованих на соціальну стабільність.

Кількість працівників відділу управління персоналом залежить від ціло­го ряду факторів: розміру підприємства; виду його діяльності; специфіки завдань; традицій; фінансового стану; стадії розвитку. За даними закор­донної літератури і оцінками спеціалістів, загальна кількість працівників служби управління персоналом складає приблизно 1,0—1,2% від загальної чисельності колективу. В малих підприємствах кадровими питаннями зай­мається керівник, в середніх і великих - спеціальні підрозділи.

В даний час основними напрямками діяльності кадрових служб є:

• забезпечення комплексного вирішення завдань якісного формуван­ня й ефективного використання кадрового потенціалу на основі управлін­ня всіма компонентами людського фактора: від трудової підготовки і проф­орієнтації молоді до піклування про ветеранів праці;

• широке впровадження активних методів пошуку і цілеспрямованої
підготовки потрібних підприємству і галузі працівників. Основною фор­
мою залучення працівників повинні стати договори з навчальними закла­дами. Актуальною є випереджаюча підготовка робітників і спеціалістів для
освоєння нової техніки і технології в галузях народного господарства, що
вимагає від кадрових служб удосконалення планування підготовки кадрів;

• планомірна робота з управлінським персоналом, з резервом для заміщення, висунення, яке повинно ґрунтуватися на таких організаційних фор­мах, як планування ділової кар'єри, підготовка кандидатів на заміщення по­сад за індивідуальними планами, ротаційні переміщення керівників і спе­ціалістів, навчання на спеціальних курсах і стажування на відповідних поса­дах;

• активізація діяльності по стабілізації трудових колективів, підвищен­ня трудової і соціальної активності працівників на основі удосконалення
соціально-культурних і морально-психологічних стимулів;

• забезпечення соціальних гарантій у сфері зайнятості, що вимагає від
працівників кадрової служби дотримання порядку працевлаштування і
перенавчання працівників, які вивільняються, надання їм встановлених пільг і компенсацій;

• перехід від переважно адміністративно-командних методів управлі­ння кадрами до демократичних форм оцінки, підбору та їх розміщення,
широкої гласності в кадровій роботі;

• оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи і ма­теріально-технічної та інформаційної бази. Доцільно використовувати ти­пову програму «АСУ - кадри».

В умовах ринкової економіки настає новий етап у розвитку кадрових служб з якісно новими функціями і завданнями.

Таким чином, суть роботи управління персоналом полягає у визна­ченні, що конкретно, ким, як і за допомогою чого будуть вирішуватись питання кадрової політики. Вирішення цих завдань грунтуються на основ­них методах управління. Об'єктом кадрової роботи є персонал як такий, а її суб'єктом — працівники, посадові особи й організаційні структури, які відповідають за роботу з кадрами і повинні забезпечити:

—максимальне використання потенціалу досвідчених спеціалістів,
навчання і висунення для їх заміни тільки тих молодих працівників, які
уже здатні високопрофесійно працювати в ринкових умовах;

—виявлення тих, які гальмують розвиток підприємства;

—висунення на керівні посади власних працівників, а не зі сторони;

—розвиток здібностей працівників;

—задоволення потреб колективу;

—піклування про своїх працівників.

Ставка на професіоналізм і компетентність завжди перспективна, бо кадри — це капітал.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:985

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.