Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Етика ділових відносин в організації

Під етикою розуміють систему універсальних та специфічних мораль­них вимог І норм поведінки, які реалізуються в процесі громадського жит­тя.

Етичні норми службових відносин грунтуються на загальнолюдських цінностях, нормах і правилах поведінки, але мають деякі особливості.

Ділова етика - це сукупність етичних принципів і норм, якими повинна керуватись діяльність організації, у сфері управлі­ння й підприємництва.

Вона включає елементи різного порядку: етичну оцінку як внутріш­ньої, так і зовнішньої політики організації в цілому; моральні принципи членів організації: професійну мораль; моральний клімату колективі; нор­ми ділової етики — ритуальні зовнішні норми поведінки.

Рівень морального розвитку як окремої особистості, так і організації в цілому визначається орієнтацією на принципи справедливості, рівності людських прав і повагу гідності людини; принцип благочинності життя.

Виходячи з цього, від організації вимагається вирішення таких соці­альних проблем: покращення якості життя найманих працівників; захист навколишнього середовища; благодійна діяльність. Загальною основою професійної етики є розуміння праці як моральної цінності, усвідомлення професійного обов'язку, формуванні таких якостей, як дисциплі­нованість, організованість, діловитість, охайність, наполегливість

Фактично в трудових колективах конкурують три види моралі.

Мораль першого виду обумовлена владою сили, свавілля., хижацьких тенденцій, антагонізмом стосовно виробників. В суспільстві не склада­ються справедливі правила. Через деякий час їх замінить певний порядок, який більшою мірою врахує інтереси всіх членів суспільства.

Мораль другого виду проявляється у взає­мної виручки, взаємодопомозі, солідарності, братстві, рівної оплаті за од­накову працю.

Мораль третього виду грунтується на переконанні, що в ринкових умо­вах достатньо поваги, визнання в людині особистості рівної керівницт­ву, відбувається відмова від порушення прав працівників. В багатьох організаціях розроблені етичні правила, які регу­люють етичні відносини, (заборони, права, обов'язки, відповідальність за неви­конання обов'язків, перевищення прав).

Заходи для забезпечення діло­вих етичних відносин:

- впровадження етичних норм, що відображають систему цінностей організації;

- організація навчання етичній поведінці всього персоналу;

- надання інформації про випадки як високоетичної поведінки, так і аморальних вчинків;

- вивчення морального клімату в колективі і взаємовідносин між керів­никами та підлеглими.


Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:596

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.