Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Регламентація професійних функцій працівника

Організація праці вимагає відповідності працівника займаному робо­чому місцю. Ця відповідність може перевірятися різними дефініціями. Так, Женевська схема вимог до робочих місць (посад, працівників) включає такі пункти:

1. Вимоги до духовних якостей працівника:

1.1.Спеціальні знання;

1.2.Здатність мислити.

2. Вимоги до фізичних якостей працівника:

2.1.Майстерність, уміння;

2.2.М'язова сила;

2.3.Уважність.

3. Відповідальність за:

3.1.Засоби виробництва і продукцію;

3.2.Безпеку і здоров'я інших;

3.3.Трудовий процес.

4. Умови праці.

Виконуючи свої трудові функції, працівники несуть відповідальність за безперебійну і якісну роботу. Для цього вони повинні мати відповідні пра­ва й обов'язки, закріплені у відповідних офіційних документах. Ці доку­менти розробляються на підприємстві на основі централізовано складених рекомендацій, названих кваліфікаційними довідниками посад працівників.

Довідники посад призначені для вирішення питань, пов'язаних із ре­гулюванням трудових відносин, забезпечення ефективної системи управ­ління персоналом. Вони використовуються для обґрунтування раціо­нального поділу й організації праці, правильного добору, розміщення і залучення кадрів, забезпечення єдності при визначенні посадових обов'язків працівників і пропонованих до них кваліфікаційних вимог, а також прийнятих рішень щодо відповідності займаним посадам при про­веденні атестації.

Підприємство може використовувати кваліфікаційні характеристики працівників, зазначені в довідниках, а може брати їх за основу при роз­робці внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що містять скорегований перелік посадових обов'язків працівників з урахуванням особ­ливостей конкретних умов праці. При необхідності обов'язки, включені до характеристик визначених посад, можуть бути розподілені між декіль­кома виконавцями.

Оскільки кваліфікаційні характеристики поширюються на працівни­ків підприємств різної галузевої приналежності і відомчої підпорядкова­ності, то в них указуються лише найбільш характерні обов'язки посади. Кваліфікаційна характеристика кожної посади звичайно має три роз­діли. У першому розділі «Посадові обов'язки» встановлюються основні трудові функції, що можуть бути доручені цілком чи частково працівни­ку, який займає дану посаду з урахуванням технологічної однорідності і взаємозв'язку робіт, що дозволяють забезпечити оптимальну спеціаліза­цію працівників.

У другому розділі «Повинен знати» містяться основні вимоги до пра­цівника щодо спеціальних знань, а також знань законодавчих і норматив­них правових актів, положень і інструкцій, які працівник мусить засто­совувати при виконанні своїх посадових обов'язків.

У третьому розділі «Вимоги до кваліфікації» визначений рівень про­фесійної підготовки працівника, необхідної для виконання посадових обов'язків, і вимоги до стажу роботи.

Необхідність забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі праці висуває охорону праці і навколишнього середовища в чис­ло невідкладних соціальних задач. Для їхнього вирішення кожен праців­ник зобов'язаний дотримуватися законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці, екологічних стандартів і нормативів. Тому посадові характеристики передбачають дотримання на всіх робо­чих місцях вимог з охорони праці, а для керівників — забезпечення здорових і безпечних умов праці і контроль за їхнім дотриманням. Знан­ня стандартів безпеки праці, екологічного законодавства, норм, правил і інструкцій з охорони праці, засобів колективного й індивідуального за­хисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів врахо­вується при призначенні працівника — особливо керівника — на посаду. Адміністрація підприємства при обґрунтуванні посадових функцій працівника враховує вимоги кваліфікаційних характеристик і при необ­хідності на їхній основі розробляє стосовно до своїх умов діяльності відповідні офіційні документи місцевого характеру. До таких документів відносяться посадова інструкція, опис робочого місця й т. ін.

Посадова інструкція — це документ, що регламентує професійні функ­ції кожної посади й містить вимоги до працівника, що займає цю посаду. Вона складається на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик (ви­мог) по загальногалузевих посадах чи на основі типових вимог до посад керівників і фахівців, скоректованих з урахуванням соціально-економіч­них умов, що змінюються. Посадова інструкція може бути складена таким чином:

а) характеристика роботи;

б) вимоги до знань працівника, який виконує цю роботу.

У першому розділі «Характеристика роботи», за аналогією з кваліфі­каційною характеристикою, вказуються основні трудові функції праців­ника. Вони викладаються, як правило, послідовно, по ходу процесу пра­ці. В другому розділі «Повинен знати» містяться вимоги, пропоновані до знань працівника, який виконує конкретну роботу визначеної складності. Причому працівник більш високої кваліфікації мусить володіти знан­нями і навичками, які застосовувалися до працівників кваліфікацій по­передніх рівнів.

Посадова інструкція служить підставою для визначення кола профе­сійних обов'язків конкретного працівника, за виконання яких він одер­жує заробітну плату. Вона є тим документом, на підставі якого створю­ються навчальні програми, використовувані при підготовці, перепідго­товці чи підвищенні кваліфікації працівника даної професії.

Коло професійних обов'язків звичайно містить не повний перелік функцій, а лише основні з них. Передбачається, що працівник також повинен знати;

• галузеві правила функціонування підприємства;

• основні правила роботи й особливості конкретного виду праці;

• правила техніки безпеки і протипожежні заходи;

• правила санітарії і гігієни;

• застосовуване устаткування і правила його експлуатації і т. д.

Іноді замість посадової інструкції на підприємстві застосовують такий документ, як «Опис робочого місця». Він містить такі розділи:

- найменування посади;

- підпорядкування працівника;

- ціль роботи;

- напрямок і задачі діяльності;

- інформаційні взаємини;

- права;

- відповідальність.

Опис робочого місця може включати вимоги до особистості працівни­ка, наприклад стать, вік, зовнішність і т. ін.

Працівник повинен відповідати вимогам робочого місця. Однак досяг­ти цього в колективній праці буває непростою проблемою. Різні праців­ники мають диференційовані переваги в діловій сфері. З позицій максимізації загальних результатів праці потрібно визначати найкращий роз­поділ працівників за робочими місцями підприємства (його підрозділів). Для цього може використовуватися карта дослідження професійних по­казників працівників.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:491

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.