Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Планування персоналу

Планування персоналу – це цілеспрямована діяльність по забезпеченню пропорційного і динамічного розвитку персоналу підприємств, розрахунок його кваліфікаційної структури, визначення загальної і додаткової потреби у персоналу на наступний період. Планування персоналу включає 3 етапи:

1. Оцінка наявних на підприємстві трудових ресурсів.

2. Оцінка майбутніх кадрових потреб.

3. Розробка програми задоволення майбутніх потреб у кадрах.

Чисельність працівників підприємства планується окремо в розрізі персоналу основної і неосновної діяльності.

При плануванні потреби в робітниках визначають явочний та обліковий їх склад.

Явочна чисельність робітників являє собою кількість робітників, які щоденно повинні бути на роботі для повного і своєчасного виконання виробничого завдання.

Облікова чисельність– це загальна кількість робітників, необхідних підприємству з урахуванням заміни осіб, що знаходяться у відпустках, хворіють та відсутні з інших поважних причин.

,

де Чобл - облікова чисельність робітників;

Чяв – явочна чисельність робітників;

Коб.с. –коефіцієнт облікового складу.

де

або

,

де Фномяв – відповідно номінальний та явочний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника за балансом робочого часу;

h – відсоток цілодобових втрат робочого часу по відношенню до номінального фонду.

Для планування чисельності робітників складається плановий баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на рік. Попередньо формується звітній (очікуваний) баланс, який характеризує фактичне використання робочого часу за рік, що передує плановому, потім проводиться його аналіз і проектуються заходи щодо ліквідації втрат та скорочення непродуктивних витрат робочого часу.

При складанні балансу робочого часу виокремлюють наступні фонди часу:

§ календарний, який засвідчує число календарних днів у плановому періоді;

§ номінальний, який визначається як різниця між календарним фондом та встановленими на підприємстві для робітника днями відпочинку (в умовах безперервного виробництва) або загальними святковими і вихідними днями (в умовах перервного виробництва);

§ явочний, який дорівнює різниці між номінальним фондом і цілодобовими невиходами (відпустка, хвороба, виконання державних обов’язків та т. ін.);

§ корисний (ефективний) – це добуток явочного фонду і середньої тривалості робочого дня. У свою чергу середня тривалість робочого дня визначається різницею нормованої тривалості зміни і внутрішньозмінними втратами робочого часу (у зв’язку наданням пільговим годин підліткам, перерв на годування дітей, скороченням зміни для осіб, які працюють у шкідливих та важких умовах праці).

Усі статті балансу показуються як в абсолютних показниках (годинах), так і у відсотках до номінального фонду.

Розрахунок потреби в робітниках виконується двома способами, в залежності від форми оплати праці.

При відрядній формі заробітної плати :

де Чвідр – облікова чисельність робітників – відрядників;

Тпл – трудомісткість виконання планованої виробничої програми;

Фк – корисний фонд робочого часу 1-го робітника (за балансом);

де

де ti – норма часу на виготовлення одиниці продукції і – го виду;

Оі – плановий обсяг випуску і – тої продукції в натуральному виразі;

n- номенклатура продукції;

Кв.н. – середній коефіцієнт виконання норм виробітку;

або

де Нвир – норма виробітку.

 

Чисельність робітників – почасовиків визначається з урахуванням специфіки робочих місць і системи їх обслуговування:

Чпоч = Кр.м.* З * Коб.с. / Нобсл ,

де Чпоч – облікова чисельність робітників – почасовиків;

Кр.м. – кількість індивідуальних робочих місць (одиниць устаткування), які необхідно обслужити;

З – кількість робочих змін на добу;

Нобсл – норма обслуговування на 1-го робітника у зміну;

або

де – кількість колективних місць;

Нчис – норма чисельності.

Потреба в керівниках, спеціалістах і службовцях визначається з урахуванням загального обсягу робіт за відповідними професіями, кількості структурних підрозділів, норм керованості, чисельності. Особливість планування чисельності цих категорій полягає в тому, що їх явочне число приймається за облікове.

Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу планується аналогічно чисельності робітників - почасовиків.

Чисельність працівників охорони визначається в залежності від числа об’єктів охорони, системи охорони, числа прохідних, режиму роботи підприємства.

За результатами розрахунку потреби в працівниках за окремими посадами, професіями та рівнями кваліфікації на підприємствах складається штатний розклад. Після розрахунків загальної планової чисельності визначається додаткова потреба в кадрах (Чдод ) і складається кадровий план:

Чдод = Чпл – Чп.р. + Ч,

де Чдод – додаткова потреба в кадрах;

Чпл – загальна планова потреба в кадрах;

Чп.р. – наявна чисельність на початок планового року;

DЧ – враховані зміни чисельності в плановому році (вибуття, прибуття).

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:669

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.