Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Етапи розробки бізнес-плану

 

Існують два підходи до складання бізнес-плану. Один — коли бізнес-план складається найманою групою, а ініціатори проекту беруть участь у ньому за допомогою підготовки вихідних даних; другий — коли ініціатори проекту самі розробляють бізнес-план, а методичні рекомендації одержують у фахівців. На наш погляд другий

Бізнес"планування — це упорядкована сукупність стадій і дій, пов’язаних із ситуаційним аналізом навколишнього середовища, постановкою цілей бізнес"планування, здійсненням планування (розробка бізнес"плану), просуванням бізнес"плану на ринок інтелектуальної власності, реалізацією бізнес"плану, контролем над його виконанням.

Можна виділити наступні основні стадії процесу бізнес"планування:

— підготовча стадія: стадія розробки бізнес-плану (рис. 3.1):

— стадія просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності (рис. 3.2);

— стадія реалізації бізнес-плану (рис. 3.3).

Ключовим моментом підготовчої стадії бізнес-планування є формування перспективної бізнес-ідеї. Бізнес-ідея — це ідея нового продукту або послуги, технічного, організаційного або економічного рішення й ін.

До бізнес"ідеї можна прийти самостійно, переробляючи інформацію з різних джерел або в ході цілеспрямованого творчого пошуку, але можна запозичати вже готову ідею і дати їй нове життя через механізм придбання існуючих підприємств, поглинання, створення спільних підприємств або викупу. І в тому, і в іншому випадку конкретні шляхи можуть бути найрізноманітнішими.

 

Рисунок 3.1. – Етапи підготовчої стадії

Рисунок 3.2. – Етапи стадії розробки бізнес-плану

Рисунок 3.3. – Етапи стадії просування бізнес-плану

 
 

 

 


Рис. 3.4. - Інвестицийний проект та розиток підприємства

Незалежно від того, яким образом ідею отримано, важливо дуже ретельно її зважити й оцінити для того, щоб переконатися, що вона дійсно може лягти в основу успішного підприємства.

Підготовча стадія. Наявність концепції власного діла ставить перед підприємцем велику кількість цілком конкретних запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Що сприятиме або заважатиме його становленню та розвитку? На які конкурентні переваги слід орієнтуватися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяльності майбутнього бізнесу? Отримати відповіді на них — це завдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану.

Отже, на підготовчій стадії:

1) збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова й загальноекономічна інформація про майбутній бізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-плану). Що більше інформації буде зібрано, то більш обґрунтованими будуть наступні розрахунки;

2) з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі. Для вивчення факторів зовнішнього середовища всю їх сукупність, як правило, поділяють на три групи: загальноекономічні фактори; галузеві фактори; конкуренти;

3) оцінюються сильні та слабкі сторони фірми. Сильні сторони фірми — це її особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони — це те, в чому фірма відстає від конкурентів;

4) визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий шлях у бізнесі, що відрізнятимуть її від конкурентів;

5) формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;

6) аналізуються стратегічні альтернативи та вибирається стратегія діяльності фірми. Вибираючи стратегію, підприємець, як правило, орієнтується на одну з можливих типових стратегій бізнесу: контролю за витратами; диференціації; фокусування.

У разі розробки бізнес-плану діючого підприємства невід’ємним елементом інформаційної бази має бути історична фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до П(С)БО № 1 фінансова звітність в Україні складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до відповідних звітів..

Основна стадія — це безпосереднє опрацювання бізнес-плану рис. 3.5. Головна мета цієї стадії — довести економічну доцільність створення даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпечать йому очікуваний зиск.

Рисунок 3.5. - Основна стадія бізнес-планування

Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запропонований проект. Звичайно, зробити це можна за допомогою ретельно підготовленого бізнес-плану. При цьому сформульовані на початковій і підготовчій стадіях концепція, місія, цілі та стратегія майбутнього бізнесу створюють «каркас» бізнес-плану, визначають його спрямованість, логіку побудови і зміст відповідних розділів.

Дата публикации:2014-01-23

Просмотров:861

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов): 

2012-2019 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.